Privacyverklaring Stad en OCMW Hasselt

Contactgegevens

Stad en OCMW Hasselt         
Limburgplein 1
3500 Hasselt    
E-mail data protection officer (DPO): privacy@hasselt.be
 

Verwerking van persoonsgegevens

De stad en het OCMW Hasselt verwerken voor de uitvoering van de verschillende gemeentelijke taken persoonsgegevens van burgers. Deze variëren al naargelang de specifieke taak of activiteit. Het kan gaan om algemene persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld naam, geboortedatum, adres en dergelijke of om bijzondere persoonsgegevens zoals strafrechtelijke gegevens of gezondheidsgegevens. De gegevens die de stad en het OCMW Hasselt verwerken zijn vaak rechtstreeks van de betrokkene verkregen. Soms zijn ze afkomstig van de overheden (lokaal, provinciaal, Vlaams, federaal).

Grondslag

De stad en het OCMW Hasselt zullen je persoonsgegevens alleen verwerken als daar een legitieme grondslag voor is (bv. vervulling van de wettelijke taken). Indien er geen andere legitieme grondslag is voor de verwerking van persoonsgegevens, zullen de Stad en het OCMW Hasselt steeds je toestemming vragen. Een dergelijke toestemming kan te allen tijde terug ingetrokken worden. Hiervoor kan je contact opnemen via www.hasselt.be/vraagprivacy.

Cameratoezicht

Wij passen cameratoezicht toe voor de bescherming van veiligheid van personeel en bezoekers, de beveiliging van gebouwen en het vastleggen van incidenten. Van het cameratoezicht werd aangifte gedaan via het centrale e-loket van de politiediensten. Dit vindt altijd zichtbaar en aangekondigd plaats. De gemaakte opnamen worden alleen bekeken na incidenten en worden maximaal vier weken bewaard, tenzij de beelden opgeslagen moeten worden op vraag van de politie.

Doorgifte aan derden

Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld, tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening of behoudens wanneer een dergelijke doorgifte wordt opgelegd door of krachtens een wet, decreet of ordonnantie.

In de volgende situaties kan doorgifte aan derden wel plaatsvinden:

  • Bij door ons ingeschakelde leveranciers: Het kan zijn dat we een externe partner inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren. In die situaties hebben we met die derde(n) afspraken gemaakt over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens in een verwerkingsovereenkomst. Er wordt vastgelegd dat derde partijen je gegevens nooit voor eigen doeleinden mogen gebruiken. Er wordt op toegezien dat je gegevens de EU niet verlaten.
  • Op grond van wettelijke verplichtingen: Onder bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht om je gegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij zullen je gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan je te informeren over een dergelijke afgifte.
  • In het kader van samenwerkingen met andere takken van de overheid (zoals gemeenschappen, gewesten, intercommunales,  ….): Deze samenwerkingen worden steeds geregeld in samenwerkingsakkoorden, kaderovereenkomsten of protocolakkoorden en gebeuren steeds in het kader van de correcte implementatie van de door de gemeente te leveren diensten en met respect voor de geldende regelgeving inzake privacy.

Bewaartermijn gegevens

De stad en het OCMW Hasselt bewaren je persoonsgegevens gedurende een periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door hun aangeboden en gefaciliteerde diensten.

De gegevens kunnen voor een langere periode worden bewaard indien ze uitsluitend worden verwerkt voor archiveringsdoeleinden voor openbaar belang, voor historisch of wetenschappelijk onderzoek of voor statistische doeleinden.

Je rechten

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door de stad of het OCMW Hasselt of als je deze wenst in te zien, kan je een afspraak maken door een e-mail te sturen naar privacy@hasselt.be. Via dezelfde weg kan je ook steeds vragen om je gegevens te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Je kan ons ook vragen je persoonsgegevens niet langer te gebruiken. Bovenstaande rechten zijn uiteraard enkel van toepassing op je eigen gegevens en niet op gegevens van andere personen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via www.hasselt.be/vraagprivacy. Wil je een datalek melden, neem dan contact op via www.hasselt.be/datalek. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC).

Cookies

Op onze websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van de computer van websitebezoekers worden gezet. Dergelijke cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat een website grafisch netjes verschijnt en dat een websiteapplicatie correct werkt. Als je niet wilt dat een website cookies op je computer plaatst, kan je je browser zo instellen.

Onze websites maken gebruik van volgende cookies:

Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze website vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat je een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die je voorkeur onthouden (bv. taalvoorkeur), of bijhouden of je reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een enquête zodat we je niet telkens opnieuw dezelfde enquête voorleggen.

Sociale media cookies
Deze cookies worden gebruikt om de integratie van sociale media op de website mogelijk te maken. Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale netwerken. Deze buttons laten deze sociale media-partijen toe een website-overschrijdende cookie te plaatsen (tracking cookie). Raadpleeg de cookieverklaringen van de sociale media-partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) voor meer informatie over deze sociale media cookies.

Analytische cookies
We gebruiken analytische cookies om informatie te verzamelen over het gebruik dat bezoekers maken van onze websites met de bedoeling de inhoud van onze websites te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van onze websites te vergroten.

Om het gebruik van onze website te meten gebruiken wij de diensten van Google Analytics. Daarmee wordt bijgehouden hoe bezoekers onze websites gebruiken, welke pagina’s zij bezoeken, waar zij vandaan komen, waar zij op klikken en welke browser zij gebruiken. Met deze informatie kunnen wij het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze websites verbeteren en kunnen bezoekersstatistieken worden opgesteld:

  • het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina's;
  • het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina's;
  • het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina's van onze website bezoekt;
  • het bijhouden van welke browser (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, etc.) gebruikt wordt door een bezoeker.

Hierbij wordt onder meer het IP-adres gebruikt (het laatste octet van dit IP-adres wordt gemaskeerd). De optie 'Gegevens delen' werd bovendien uitgezet. Stad en OCMW Hasselt hebben in het kader van deze verwerkingen met Google een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

Je kan cookies controleren of uitschakelen. Het is mogelijk om cookies van je computer te verwijderen, en de meeste browsers kan je ook zo instellen dat ze geen cookies plaatsen:
-    Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explore…
-    Chrome: https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647
-    Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-v…
-    Safari: https://support.apple.com/nl-be/guide/safari/sfri11471/mac

Wijzigingen

Privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast en verbeterd. Daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Onderaan lees je wanneer dit document voor het laatst is aangepast. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de websites van de stad en het OCMW Hasselt gepubliceerd zijn. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 13/12/2019