Bekendmakingen stad Hasselt

Ontdek wat de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen, het vast bureau, de raad voor maatschappelijk welzijn en de burgemeester goedkeuren. Staat er geen specifieke datum bij? Dan gelden de reglementen en verordeningen vanaf de vijfde dag na de bekendmaking.

Belasting- en retributiereglementen

RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan): raadpleging en openbaar onderzoek

Bekijk alle gemeentelijke ruimtelijke plannen

Plannen in opmaak

RUP 220 stationsomgeving (in opmaak)

Publieke raadpleging over de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan "Herkenrodebossen en de Wijer"

De Vlaamse Regering keurde op 3 september 2021 de startnota goed voor de opmaak van het GRUP ‘Herkenrodebossen en de Wijer’. De startnota omschrijft de opzet van het plan en de aanpak van het milieuonderzoek. Er is ook een procesnota. Die omschrijft de procesaanpak in elke fase van het proces. Je kan het plan downloaden via https://omgeving.vlaanderen.be/grups/herkenrodebossen
Van 05.10.2021 tot 03.12.2021 loopt de publieke raadpleging over de startnota, met een digitaal infomoment waarop het planteam toelichting geeft op 21 oktober van 19.00-20.30 uur. Iedereen kan tot en met 3 december 2021 reacties indienen op de startnota, op één van de volgende manieren:

  • Via het online inspraakformulier 
  • Door een brief te versturen naar Departement Omgeving - Afdeling GOP, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel
  • Door een brief tegen ontvangstbewijs af te geven bij Hasselt, Limburgplein 1, 3500 Hasselt

 
Na de publieke raadpleging verwerkt het planteam alle inspraakreacties en maakt ze een scopingnota. Die nota beschrijft de alternatieven die onderzocht zullen worden en de aanpak van het effectenonderzoek. Nadien start de opmaak van het voorontwerp GRUP. De burger kan opnieuw reageren tijdens het openbaar onderzoek over het ontwerp-GRUP.

Varia

Contact