Privacyverklaring Nieuwsbrief

Mis niets van Hasselt! Duid de nieuwsbrieven aan die jou interesseren en blijf op de hoogte van het laatste nieuws en aankomende evenementen in Hasselt.  Inschrijven

Contactgegevens verwerkingsverantwoordelijke

Stad en OCMW Hasselt         
Limburgplein 1
3500 Hasselt    
E-mail data protection officer(DPO): privacy@hasselt.be

Verwerking van persoonsgegevens

De diensten van de stad en het OCMW Hasselt sturen op regelmatige basis nieuwsbrieven om je te informeren over hun activiteiten en/of hun werking toe te lichten. Je kan zelf kiezen welke nieuwsbrieven je wel of niet wenst te ontvangen.

In het kader van het uitsturen van nieuwsbrieven verwerken de stad en het OCMW Hasselt persoonsgegevens, nl. het e-mailadres, naam en voornaam van de abonnees. Voor deze verwerking van persoonsgegevens werd steeds uitdrukkelijk de toestemming gevraagd aan de abonnees.

Een dergelijke toestemming kan te allen tijde terug ingetrokken worden. Dit kan door gebruik te maken van de link onderaan in de nieuwsbrief.

Wie heeft toegang tot de gegevens?

Personeelsleden van de stad en het OCMW Hasselt kunnen toegang hebben tot bovenvermelde persoonsgegevens enkel en alleen in het kader van het versturen van de nieuwsbrieven.

Voor het uitsturen van de nieuwsbrieven en het beheer van de gegevens van de abonnees maken de stad en het OCMW Hasselt gebruik van een leverancier van een gespecialiseerd softwarepakket.
In dit kader is het mogelijk dat medewerkers van deze leverancier ook toegang hebben tot de persoonsgegevens.
Met deze leverancier werden contractuele afspraken gemaakt over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens in een verwerkingsovereenkomst. Hierin werd ook vastgelegd dat de leverancier de gegevens nooit voor eigen doeleinden mag gebruiken.
Er wordt bovendien op toegezien dat de persoonsgegevens de EU niet verlaten.

Onder bepaalde omstandigheden zijn wij verplicht om persoonsgegevens af te geven aan overheidsinstanties (politie, justitie en fiscus). Wij zullen dergelijke gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan de betrokkene te informeren over een dergelijke opgelegde afgifte.

Bewaartermijn gegevens

We bewaren de persoonsgegevens gedurende de periode die noodzakelijk is in het licht van de hierboven vermelde doeleinden. Dit houdt in dat wanneer je je uitschrijft uit een nieuwsbrief, je gegevens onmiddellijk verwijderd zullen worden uit de lijst van abonnees.

Je rechten

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens door de stad of het OCMW Hasselt of als je deze wenst in te zien, kan je een afspraak maken door een e-mail te sturen naar privacy@hasselt.be. Via dezelfde weg kan je ook steeds vragen om je gegevens te laten corrigeren, aanvullen of verwijderen. Je kan ons ook vragen je persoonsgegevens niet langer te gebruiken.
Bovenstaande rechten zijn uiteraard enkel van toepassing op je eigen gegevens en niet op gegevens van andere personen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen via www.hasselt.be/vraagprivacy. Wil je een datalek melden, neem dan contact op via www.hasselt.be/datalek. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Vlaamse Toezichtcommissie (VTC).

Wijzigingen

Privacywetgeving wordt van tijd tot tijd aangepast. Daarom is ook deze privacyverklaring aan verandering onderhevig. Onderaan lees je wanneer dit document voor het laatst is aangepast. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website van de stad en het OCMW Hasselt (www.hasselt.be) gepubliceerd zijn. Wij raden je aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van de wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: 16 december 2019.