Voorstellen van burgers (burgerinitiatief)

Wat

Je kan een voorstel of vraag over de gemeentelijke beleidsvoering en dienstverlening op de agenda van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn laten plaatsen en als het bestuur er om vraagt, toelichten. 

Voorwaarden

  • De voorstellen en vragen worden in een gemotiveerde nota omschreven;
  • De burger(s) voegen bij die nota eventueel alle nuttige stukken die de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn kunnen voorlichten; 
  • Het voorstel moet worden ondertekend door ten minste 1 % van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar met vermelding van hun naam, voornaam, geboortedatum en adresgegevens; 
  • Verstuur het voorstel aangetekend aan het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau.

Procedure

Voldoet het voorstel aan alle voorwaarden? Dan wordt het geagendeerd op de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn.

Het verzoek moet minstens twintig dagen voor de dag van de vergadering van de gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn bij respectievelijk het college van burgemeester en schepenen of het vast bureau ingediend zijn om in de eerstvolgende raad te kunnen worden behandeld, zo niet wordt het verzoek behandeld op de daaropvolgende vergadering van de raad.

De gemeenteraad of de raad voor maatschappelijk welzijn doet vooraf uitspraak over zijn bevoegdheid ten aanzien van de in het verzoekschrift opgenomen voorstellen en vragen. Binnen zijn bevoegdheid bepaalt de raad ook welk gevolg daaraan wordt gegeven en hoe dat wordt bekendgemaakt.

Contact