Verzoekschriften aan organen van de gemeente

Verzoekschriften aan organen van de gemeente

Wat

Een verzoek is een vraag om iets te doen of te laten. Wil je dat het stadsbestuur een bepaalde actie onderneemt of juist niets doet? Dan kan je een verzoekschrift indienen. Noteer je gegevens, kies aan welk orgaan je je vraag wil richten en formuleer duidelijk je vraag.

De organen van de gemeente zijn:

 •   de gemeenteraad;
 •   het college van burgemeester en schepenen;
 •   de voorzitter van de gemeenteraad;
 •   de burgemeester;
 •   de gemeentesecretaris;
 •   elk ander orgaan van de gemeente dat als overheid optreedt.

De verzoekschriften worden gericht aan het gemeentelijk orgaan dat bevoegd is voor de inhoud van het verzoek. Komt een verzoekschrift niet bij het juiste orgaan aan, dan bezorgt dit orgaan het verzoek aan de juiste bestemmeling.

Voorwaarden

Een vraag kan niet als verzoekschrift worden beschouwd en bijgevolg niet in behandeling worden genomen wanneer:

 • het onderwerp geen bevoegdheid van de stad Hasselt is;
 • de vraag onredelijk is of te vaag geformuleerd;
 • het louter een mening is en geen concreet verzoek;
 • de vraag anoniem - dus zonder vermelding van naam, voornaam en adres - werd ingediend;
 • het taalgebruik ervan beledigend is;
 • het louter een vraag om informatie is.

Procedure

Burgers hebben het recht om verzoekschriften, ondertekend door een of meer personen, schriftelijk bij organen van de gemeenten in te dienen.
De procedure voor het indienen en behandelen van een verzoekschrift is uitgewerkt in het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (pagina 21 en volgende).