Update brand in voormalige discotheek Ritz

**update**

14/09/2017 12.00 uur

Erkende firma verwijdert komende dagen verder asbest op de site van de voormalige Ritz.

Na de onmiddelijke inveiligheidsstelling van de site gaat een gespecialiseerde firma verder met het verwijderen van de gebonden asbestplaten op het dak van de voormalige discotheek Ritz. Afgelopen maandag werd het gebouw getroffen door een brand. Daarbij kwamen asbesthoudende fragmenten in de nabije omgeving terecht.

Die omgeving werd intussen gereinigd. Hiervoor schakelde de eigenaar van het gebouw een erkende firma in. Nieuwe metingen en staalnames wezen intussen uit dat die zeer grondig tewerk ging, want er is geen detecteerbare asbestafzetting meer gevonden. Nu kunnen we de focus dus verleggen naar het pand zelf. Dezelfde gespecialiseerde firma zal nu de asbesthoudende dakbedekking handmatig demonteren en de losliggende stukken in het gebouw verwijderen. Het hermetisch afschermen van het dak en het werken met onderdruk, zoals bij de asbestverwijdering aan de spoorbrug in Kiewit, is daarbij niet nodig. Het gaat hier immers over een ander type asbest: de gebonden variant. Deze vorm van asbest levert enkel risico’s op wanneer je erin gaat slijpen of boren. Dan komen er immers kleine deeltjes vrij. Het spreekt voor zich dat de asbestverwijderingsfirma dit niet gaat doen en de platen integraal demonteert volgens de voorgeschreven regels en procedures.

De verwijderde platen worden vervolgens verpakt in afsluitbare plastic zakken. Die zakken verzamelt de asbestverwijderingsfirma in een container met een grote afsluitbare dubbelwandige zak. Als gevolg van de brand geraakten verschillende dakplaten weliswaar beschadigd. Deze brokstukken werden intussen grotendeels verwijderd en alle platen kregen al een eerste fixeerlaag. Die zorgt ervoor dat eventuele losse deeltjes opnieuw vastkleven. Als bijkomende maatregel kregen de dakplaten nog een extra fixeerlaag.

Tijdens deze eerste afbraakwerken houden we de ingestelde perimeter, meer bepaald de site zelf en de achterliggende omgeving, aan. We schermen deze bovendien af met hekken. Om de veiligheid voor de omwonenden te blijven garanderen, vinden op regelmatige basis nieuwe luchtmetingen en staalnames plaats. Die gebeuren zowel door de asbestverwijderingsfirma zelf als in opdracht van het stadsbestuur.

Het verwijderen van de dakplaten zal verschillende dagen duren. Daarna volgen zeer snel de overige afbraakwerken. De timing daarvan bekijken vertegenwoordigers van de Stad momenteel met de gebouweigenaar.

________________________________________________________________________________________________

**update**

12/09/2017 20.30 uur

De nieuwe metingen van deze namiddag in de omgeving van de voormalige Ritz-discotheek wezen uit dat er geen detecteerbare asbestafzetting heeft plaatsgevonden. Er zijn uitgebreide luchtmetingen gebeurd en er werden kleefstalen genomen, om alle risico's uit te sluiten.

Vanaf 18 uur vanavond (dinsdag 12 september) werd de Gaston Bersstraat afgesloten voor alle verkeer. Het stadsbestuur wilde zo snel mogelijk werk maken van de opruiming van het asbest. Een gespecialiseerde firma heeft die werken omstreeks 18 uur aangevat. Om 20 uur was de opruiming klaar en is ook elk gevaar van de baan.

De perimeter die eerst werd ingesteld, en de omgeving tussen de Kempische Steenweg, Dijkstraat en Havenstraat inhield, is beperkt tot een kleinere veiligheidszone. Die situeert zich nu hoofdzakelijk rond de site van de voormalige Ritz.

De preventieve maatregelen voor buurtbewoners om ramen en deuren dicht te houden, en om uit de tuin te blijven, zijn nu niet meer nodig. Om 20.30 uur dinsdagavond organiseerde het stadsbestuur een informatievergadering voor de buurtbewoners, om hen zo goed mogelijk in te lichten.

________________________________________________________________________________________________

**update**

12/09/2017 17:50

Om 18 uur vanavond wordt de Gaston Bersstraat afgesloten, omwille van opruimwerken.

________________________________________________________________________________________________

**update**

12/09/2017  16:50 uur

De brand van vannacht in de oude discotheek Ritz, aan de Kempische Kaai, is helemaal onder controle. Vannacht is er, gezien de leeftijd van het gebouw en de mogelijke aanwezigheid van asbest, direct een expert ingeschakeld om stalen te laten nemen en onderzoek te doen. De resultaten van dat onderzoek zijn inmiddels bekend: in het gebouw is asbest aanwezig.

In de loop van de dag heeft het stadsbestuur opdracht gegeven tot extra luchtmetingen en staalnames. Wij willen de buurtbewoners graag zo goed mogelijk informeren, en nodigen hen dan ook uit voor een infovergadering vanavond, om 20.30 uur in het gebouw van De Vlaamse Waterweg (het voormalige NV De Scheepvaart), Havenstraat 44.

_________________________________________________________________________________________________

12/09/2017 12.30 uur

De brand aan de oude discotheek Ritz, aan de Kempische Kaai, is onder controle. Vannacht is er, gezien de leeftijd van het gebouw en de mogelijke aanwezigheid van asbest, onmiddellijk een ruime perimeter ingesteld, tussen de Kempische Steenweg, de Dijkstraat en de Havenstraat. Ook is er direct een expert ingeschakeld, om stalen te laten nemen en onderzoek te doen.

De resultaten van dat onderzoek zijn nu bekend: er is sprake van asbest. Om die reden blijven de maatregelen voor de buurtbewoners tussen de Kempische Kaai, de Dijkstraat en de Havenstraat van kracht. De bewoners daar houden het best ramen en deuren gesloten en betreden hun tuin niet. Ze mogen wel hun huis verlaten. Door de regen zijn de straten schoon gespoeld, en de luchtvochtigheid heeft een positief effect op de luchtkwaliteit. In de tuinen kunnen echter nog asbestdeeltjes aanwezig zijn. Dat is lang niet zeker, maar wordt verder onderzocht. Daarom is het belangrijk om voorlopig nog uit de tuinen te blijven, tot nader bericht.

Om absolute duidelijkheid te verkrijgen, gebeuren er deze namiddag nog extra luchtmetingen en staalnames. Het zal tot vanavond duren eer het stadsbestuur die nieuwe resultaten heeft. Op dat moment informeren we iedereen opnieuw. Ook plannen we vanavond nog een infovergadering met de buurt. Het precieze tijdstip en de locatie worden nog meegedeeld.

_________________________________________________________________________________________________

11/09/2017 

Aan de Kanaalkom in Hasselt heeft zich op maandagavond 11 september een hevige brand voorgedaan in de gebouwen van de voormalige discotheek ‘Ritz’. Teams van de hulpverleningszone Zuid-West Limburg kwamen kort na 21 uur ter plaatse en startten de bluswerken. Door de grote rookontwikkeling werd een perimeter ingesteld en werden de bewoners van één woning geëvacueerd. Andere omwonenden werd gevraagd ramen en deuren gesloten te houden.

Omstreeks 23 uur was de brand onder controle. De nabluswerken startten en er werden controles uitgevoerd. De brandweer nam ter plaatse stalen van mogelijke aanwezigheid van asbest die door een deskundige firma zo spoedig mogelijk worden onderzocht. De resultaten worden dinsdagochtend verwacht. De bewoners van de geëvacueerde woonst mochten intussen terugkeren naar hun pand.

De Kempische Kaai en de Gaston Bersstraat blijven voorlopig afgesloten.

Personen van wie de tuin aan de achterzijde uitkomt op het pand wordt gevraagd hun tuin niet te betreden tot nader order. Het gaat om zij die wonen op de Kempische Steenweg tussen de Dijkstraat en de Havenstraat.