Subsidie voor professionele kunstorganisaties

Wat

De steden Hasselt en Genk werken samen om het culturele veld op hun grondgebied te versterken. Daarvoor werd een nieuw subsidiereglement ingevoerd. Daarmee hopen Hasselt en Genk de werkingen sterker te verankeren waarbij de individuele benadering van culturele organisaties dus ook gekoppeld wordt aan een beleid dat op landschapsregie focust.

Kunstorganisaties met een werking in één of beide centrumsteden kunnen hierop inschrijven. Van deze kunstorganisaties wordt verwacht dat open staan voor samenwerking, delen van expertise, lokaal en/of bovenlokaal werken en willen inzetten op (minstens) twee van onderstaande doelstellingen:

 • Talentontwikkeling;
 • (Publieks-)participatie;
 • Gemeenschapsvorming en gebiedsgericht werken;
 • Transversaal werken, reflectie, innovatie, debat;
 • De stedelijke aantrekkingskracht en de bovenlokale uitstraling van de stad verhogen.

Voor wie

 • Professionele of professionaliserende kunstenorganisaties die minstens 2 jaar werking op het gebied van Hasselt en/of Genk kunnen aantonen.

Voorwaarden

 • De organisatie heeft een rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter (vzw, stichting,...)
 • Indien de maatschappelijke zetel van de organisatie zich niet in Hasselt bevindt, toont de organisatie aan dat zij al minstens één jaar structureel actief is op het grondgebied van de gemeente en het projectmatige overstijgt.
 • Actief zijn binnen de sectoren kunsten, sociaal-artistiek werk, kunsteducatie, kunsten en erfgoed.
 • De organisatie toont voor zijn werking aan beroep te kunnen doen op medewerkers, leden of partners die binnen het werkingsdomein van de organisatie voldoende kennis en knowhow hebben, op inhoudelijk en zakelijk vlak.
 • De werkingssubsidie is niet cumuleerbaar met andere werkingssubsidies die de stad aan organisaties uitbetaalt.
 • Organisaties waarvan de stad Hasselt of de stad Genk inrichtende macht is, of stemgerechtigde leden afvaardigt in de Raad van Bestuur zijn uitgesloten van subsidiëring binnen dit reglement.
 • Organisaties die onderdeel zijn van een andere organisatie, die reeds subsidies of werkingsmiddelen ontvangt van de steden Hasselt of Genk zijn eveneens uitgesloten van subsidies binnen dit reglement.

Hoe aanvragen

Stuur je aanvraag uiterlijk 30 november in PDF naar subsidiekunstorganisaties@hasselt.be.

Contact