RUP 220 Stationsomgeving (in opmaak)

Stationsomgeving

Waarom een geactualiseerde visie?

De voorbije jaren werden verschillende visies opgemaakt voor de Hasseltse stationsomgeving. Een aantal waren te complex, andere werden deels uitgevoerd (vb. realisatie gerechtsgebouw en scholencomplex HAST) of zijn intussen al achterhaald. Het stadsbestuur wil daarom tegen 2023 een geactualiseerde ruimtelijke visie (Masterplan) uittekenen, die van de stationsbuurt opnieuw een bruisend stadsdeel en de draaischijf voor de verschillende vervoersmodi binnen onze stad en ver daarbuiten maakt.

Voor de opmaak van deze visie gooien we al het reeds geleverde werk niet zomaar overboord. We vertrekken van de sterke punten uit alle voorgaande ruimtelijke visies. Die sturen we bij en vullen we aan via het bevragen van verschillende groepen die een band hebben met de stationsomgeving: de vervoersmaatschappijen, grote werkgevers, ontwikkelaars, maar ook de handelaars en bewoners. Samen nemen we het projectgebied tussen de sporenbundel, de Groene Boulevard en de Koningin Astridlaan-Kuringersteenweg grondig onder de loep.

In deze video leggen we je uit hoe we onze geactualiseerde visie opmaken:

Reeds afgelegde traject

In 2020 startte de stad met een participatietraject voor de herontwikkeling van de stationsomgeving. Er werd een “werkgroep” opgericht bestaande uit een veertigtal bewoners, lokale handelaars en verenigingen, treinen busgebruikers, …. een grote groep van mensen die een actieve band heeft met de stationsomgeving. De rol van de werkgroep is om de ambities en plannen van de stad op cruciale momenten in het planningsproces kritisch onder de loep te nemen, bij te sturen en aan te vullen vanuit de eigen ervaring met de stationsomgeving.

De werkgroep kwam in juni 2020 een eerste keer samen om input te leveren voor de startnota van het RUP, waarin de ambities en doelstellingen voor de stationsomgeving beschreven worden. Inmiddels is de startnota (waarin de input van de werkgroep werd opgenomen) goedgekeurd door het college (oktober 2020) en gepubliceerd op deze pagina. De startnota doorliep van 6 november 2020 t/m 4 januari een periode van publieke consultatie, waarbij iedereen suggesties kon overmaken aan het stadsbestuur. Ook werden een aantal adviesinstanties geraadpleegd. De startnota wordt momenteel herwerkt tot een scopingnota, waarin de ingewonnen suggesties en adviezen worden behandeld en verwerkt.

Parallel met de opmaak van het RUP wordt ook een masterplan voor de stationsomgeving opgemaakt. De draftversie is inmiddels klaar. Dit draft-masterplan wordt met verschillende stakeholders (NMBS De Lijn, …) besproken. Ook is dit plan aan de werkgroep voorgelegd tijdens een tweede bijeenkomst (30 maart 2021). Het verslag hiervan vind je onderaan deze pagina.

De startnota

Met de goedkeuring van de startnota door het college van burgemeester en schepenen ging het planproces van start. In de startnota staat alle inhoudelijke informatie over het planproces. De startnota geeft aan over welk gebied het gaat en welke de ambities van het stadsbestuur zijn voor dit gebied. Er wordt tevens omschreven welke milieueffecten er onderzocht gaan worden. In de startnota komen ook een aantal verplichte onderdelen voor zoals de omschrijving van de juridische context en de relatie met de ruimtelijke structuurplannen en andere beleidsplannen. Over de startnota werd een adviesronde en een publieke raadpleging met participatiemoment (webinar op 3/12/2020) gehouden gedurende 60 dagen (van 6/11/2020 tem 04/01/2021). In die periode was er dus voor de eerste keer inspraak mogelijk en kon iedereen de startnota en procesnota inkijken via verschillende kanalen: digitaal op de website van de stad en analoog in ‘t Scheep. Iedereen kon opmerkingen of suggesties indienen over de voorgestelde ambities in de startnota. Dit kon op verschillende manieren: via e-mail, via een QR-code (gekoppeld aan de raamstickers op het stationsgebouw) door een brief te posten of af te geven in ‘t Scheep of door deel te nemen aan het webinar op 3 december 2020. Tijdens de publieke raadpleging werden ook verschillende adviesinstanties om advies gevraagd. Welke instanties dat waren staat ook omschreven in de procesnota. Het verslag van het webinar werd online geplaatst.

Startnota:

Procesnota

Parallel met het RUP stationsomgeving wordt ook een procesnota opgemaakt. Dit is een toelichtend document dat het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota wordt naarmate het proces vordert steeds verder aangevuld.

Scopingnota

Tijdens de publieke raadpleging en adviesronde rond de startnota (eind 2020) maakten 15 instanties hun advies over en ontvingen we inspraakreacties van 11 Hasselaars.

De scopingnota bouwt verder op de startnota en geeft weer hoe werd omgegaan met deze adviezen en inspraakreacties. Het vormt dus een herwerking/verfijning van de startnota en omschrijft alle aspecten en effecten die onderzocht zullen worden in het verdere planproces. De scopingnota werd op 9/12/2021 goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Samen met de procesnota vormt de scopingnota de leidraad voor het verdere verloop van het planningsproces dat leidt tot de opmaak van het voorontwerp van het RUP.

Webinar

Op donderdag 3 december 2020 organiseerden we een webinar rond de start- en procesnota van de stationsomgeving. De vragen die toen werden beantwoord, vind je in onderstaand verslag:

Verslagen

In 2020 startte de stad na een oproep tot deelname aan een participatietraject voor de herontwikkeling van de stationsomgeving. Er werd een “werkgroep” samengesteld bestaande uit een veertigtal bewoners, lokale handelaars en verenigingen, trein- en busgebruikers, …. een grote groep van mensen die een actieve band heeft met de stationsomgeving. De rol van de werkgroep is om de ambities en plannen van de stad op cruciale momenten in het planningsproces kritisch onder de loep te nemen, bij te sturen en aan te vullen vanuit de eigen ervaring met de stationsomgeving. De werkgroep kwam 3x samen. De verslagen van deze werkgroepsessies vind je hieronder.

Wat volgt nog?

Alle vervolgstappen voor de opmaak van onze ruimtelijke visie vind je in onderstaand overzicht.

Contact