Snelheidsremmende maatregelen

Waar

Met verschillende snelheidsremmende maatregelen willen we de verkeersveiligheid op verschillende plaatsen in onze stad vergroten en de woonkwaliteit waarborgen. De specifieke locaties worden niet lukraak gekozen. De selectie gebeurt op basis van verschillende criteria.

Alle locaties hebben wel één ding gemeen: Hasselaren vinden dat bestuurders er onaangepast rijgedrag vertonen waardoor de verkeersveiligheid er in het gedrang komt. Dergelijke meldingen worden steeds uitvoerig onderzocht en onderbouwd met objectieve cijfers. Zo kijken we naar:

 • snelheidsmetingen
 • ongevallencijfers
 • de hoeveelheid meldingen over overdreven snelheid

Daarnaast nemen we ook een aantal factoren in rekening die de risico’s van onaangepast rijgedrag vergroten:

 • hoeveelheid zwakke weggebruikers
 • nabijheid van een schoolroute

Niet overal kunnen we meteen maatregelen nemen. Voor zware infrastructurele ingrepen zijn een ontwerp, het nodige budget en een aanbestedingsprocedure nodig. Andere types van maatregelen zijn sneller en eenvoudig door te voeren. Bij het bepalen welke maatregel we waar toepassen houden we rekening met volgende criteria:

 • straatbreedte
 • hoeveelheid zwaar verkeer in de omgeving
 • doortocht bussen De Lijn en hulpdiensten
 • afstand tot de gevels
 • aanwezigheid van een fietsroute
 • omvang ochtend- en avondspits
 • hoeveelheid sluipverkeer in de omgeving
 • functie van de weg: enkel ontsluiten of ook verbinden
 • binnen of buiten de bebouwde kom

Geplande maatregelen

Ter hoogte van het huisnummer 66 plaatsen we een snelheidsremmend poorteffect. Dit zorgt ook meteen voor een betere en veiligere aanduiding van de oversteekplaats.

Het wegdek en de fietspaden werden recent vernieuwd. Op korte termijn gaan we de rand van de rijweg belijnen. Dit heeft een afremmend effect op het autoverkeer omdat de straat dan smaller lijkt. Daarnaast benadrukt het de grenzen met de fietspaden. Op lange termijn willen we het fietspad van de rijweg scheiden door middel van haagjes.

De bestaande wegversmalling rusten we uit met een snelheidsremmend rijbaankussen. Om de verkeersveiligheid op het kruispunt Nieuwe Steenweg x Maastrichtersteenweg te vergroten, werken we momenteel aan een herinrichtingsplan. Dit plan voorziet er veilige oversteekplaatsen en een wegversmalling om het gemotoriseerd verkeer af te remmen.

Ter hoogte van het huisnummer 46 leggen we in de Muntelbeekstraat een oversteekplaats aan. Wandelaars die van het veldwegje komen of er naartoe willen, kunnen er dan veilig de straat kruisen. Om het gemotoriseerd verkeer af te remmen plaatsen we voor en na de oversteekplaats wegversmallingen.

Om het gemotoriseerd verkeer af te remmen en de verkeersveiligheid in de Kerkhofstraat te verhogen, plaatsen we ter hoogte van huisnummer 41 een snelheidsremmend poorteffect met in het midden een rijbaankussen.

Van de Oppenstraat tot de Kolmenstraat voorzien we in de Jannestraat de aanleg van fietssuggestiestroken. Om het gemotoriseerd verkeer af te remmen plaatsen we er ook twee snelheidsremmende poorteffecten met in het midden een rijbaankussen of snelheidsdrempel.

Om snelheidsovertredingen te ontmoedigen en de verkeersveiligheid te verhogen, werd recent de snelheidslimiet verlaagd, de toegang beperkt tot plaatselijk verkeer en werden wegversmallingen aangebracht. Bijkomend plaatsen we binnenkort rijbaankussens aan de bestaande versmallingen.

Om de fietsveiligheid in de Borggravevijversstraat te verhogen brengen we er fietssuggestiestroken aan. Ook plaatsen we op het kruispunt met de Nieuwe-Heidestraat een wegversmalling om het gemotoriseerd verkeer af te remmen.

In de Albertkanaalstraat brengen we ter hoogte van de kruispunten met de Groenstraat, Vetterweidestraat, Beemdweg en Kuilenbeekstraat zebrapaden aan. Deze moeten voetgangers en fietsers helpen om er veiliger de rijweg over te steken. Waar nodig plaatsen we ter hoogte van deze oversteekplaatsen wegversmallingen zodat het gemotoriseerd verkeer er extra vertraagt.

Om de fietsveiligheid in de Lindestraat te vergroten gaan we in de Lindestraat fietssuggestiestroken aanbrengen. Daarnaast plaatsen we er ook twee bijkomende wegversmalling: één aan het begin van de straat met in het midden een snelheidsremmend rijbaankussen en één op de grens met Alken. De paaltjes van de reeds bestaande wegversmalling in de Lindestraat verschuiven we naar binnen, zodat de fietser er achter door kan rijden en het gemotoriseerd verkeer sterker afgeremd wordt.

Om de veiligheid voor de fietser in de Grote Roost aanzienlijk te vergroten, is een integrale heraanleg van de straat nodig. Het stadsbestuur bekijkt wanneer ze hiervoor de nodige budgetten vrij kan maken. Op kortere termijn willen we er wel al investeren in trajectcontrole om het gemotoriseerd verkeer af te remmen. We testen zo’n trajectcontrole eerst uit in de Diepstraat in Kuringen. Op voorwaarde dat de evaluatie positief is, breiden we het daarna uit naar de Grote Roost.

Waar de Herkerstraat overgaat in de Muntelbeekstraat leggen we een verkeersplateau aan om het gemotoriseerd verkeer af te remmen.

Om het gemotoriseerd verkeer in de Steenberg af te remmen, starten we de procedure voor de aankoop van een flitspaal.

Om de fietsveiligheid in de Pietelbeekstraat te verhogen brengen we er fietssuggestiestroken aan.

Om het gemotoriseerd verkeer af te remmen plaatsen we er twee snelheidsremmende poorteffecten.

Ter hoogte van huisnummer 160 plaatsen we een snelheidsremmende poorteffect.

 • Ter hoogte van de verhoogde kruispunten Plantenstraat x Oude Kuringerbaan en Plantenstraat x Palmstraat wordt regelmatig foutief geparkeerd. Hierdoor hebben voetgangers en fietsers onvoldoende zicht op het aankomende verkeer. Ook bemoeilijkt dit de doorgang voor het autoverkeer. Om foutief parkeergedrag te ontmoedigen gaan we daarom de parkeerplaatsen op de Plantenstraat tussen beide kruispunten belijnen.
 • In het deel van de Plantenstraat tussen het Heilig-Hartplein en de Breestraat gaan we de parkeerplaatsen ook belijnen, dit afwisselend aan de linker- en rechterzijde van de rijweg. Studies wijzen uit dat zo’n ‘geschrankte’ inrichting een afremmend effect heeft op het gemotoriseerd verkeer.

Meld zelf een probleem met overdreven snelheid

Je contactgegevens
Je melding
Over welke plaats gaat je melding?
Slechts één bestand.
2 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png pdf doc docx.

Privacy

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring

Contact