Schoolraad, ouderraad & leerlingenraad

Schoolraad

De schoolraad is een officieel overlegorgaan op school.

De schoolraad is samengesteld uit evenveel vertegenwoordigers van elke geledingen:

 • Drie ouders: deze worden afgevaardigd vanuit de ouderraad.
 • Drie leerkrachten: deze worden afgevaardigd vanuit het schoolteam.
 • Drie vertegenwoordigers vanuit de lokale gemeenschap. Met de lokale gemeenschap wordt bedoeld de socio-economische of socio-culturele omgeving van de school. De participatie van deze leden bevordert de maatschappelijke inbedding van de school in helpt bij het uitbouwen van samenwerkingsverbanden.

De vertegenwoordigers van de eerste twee geledingen worden democratisch gekozen door de betrokken geleding. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden gecoöpteerd door de leden van de schoolraad uit de eerste twee geledingen. Het mandaat van een schoolraad en haar leden loopt steeds over 4 jaar. Aan het einde wordt een nieuwe schoolraad samengesteld voor de volgende periode. Vanzelfsprekend kunnen leden in de loop van een mandaat wel vervangen worden, bv. als ze geen deel meer uitmaken van de betreffende geleding. De voorzitter wordt gekozen onder de leden.

Naast de vertegenwoordigers van genoemde geledingen kunnen de leden ook andere betrokkenen van de school op systematische of ad-hocbasis uitnodigen op de vergadering. Deze personen hebben geen stemrecht. In de praktijk betreft het dan vaak een afgevaardigde van het schoolbestuur, de schepen van onderwijs en de directeur van de school, of een specialist ter zake.

Rechten, plichten en bevoegdheden van de schoolraad:

 • Recht op informatie. Het schoolbestuur en/of de directeur geeft op elke vergadering de nodige informatie en toelichting bij de aangelegenheden waarover de raad zijn advies- en overlegrechten uitoefent. Dit heeft o.a. betrekking op het studieaanbod, het nascholingsbeleid, projecten en experimenten, infrastructuurwerken, criteria voor de aanwending van lestijden en punten, wijzigingen in het schoolreglement, het algemeen beleid, het beleid op vlak van welzijn, veiligheid, gezondheid en interne kwaliteit.
 • Communicatie- en informatieplicht van de schoolraad aan de personeelsleden, leerlingen en ouders is opgenomen in het huishoudelijk reglement.
 • Adviesbevoegdheid op eigen initiatief. De schoolraad kan aan het schoolbestuur op eigen initiatief een schrijftelijk advies uitbrengen over alle gelegenheden waarover de schoolraad overlegbevoegdheid heeft. Het schoolbestuur geeft de schoolraad een gemotiveerd antwoord.

De schoolraad komt twee keer per jaar samen. Op vraag van de leden van de schoolraad of het schoolbestuur kan er altijd een extra vergadering ingericht worden.

Samenstelling schoolraad 2021-2025:

 • Geleding ouders: Peter Roosen (voorzitter), Liesbet Lammertijn, Frederik Sourbron
 • Geleding personeel: Anja Cruyts, Hanne Libens, Yolande Brans
 • Geleding lokale gemeenschap: Paul Thoelen, Patrick Vandermeeren, Yvan Steegmans
   
RAP-Schoolraad

Ouderraad

Doel ouderraad

De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en de school. Daarom hecht de ouderraad een groot belang aan een goede relatie met het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten van de school. De ouderraad ondersteunt het pedagogisch project van het schoolbestuur volledig. De ouderraad wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere participatie van ouders en het optimaliseren van het onderwijs- en opvoedingswelzijn van de kinderen.

Concreet betekent dit dat de ouderraad de volgende zes kerntaken zal opnemen:

 1. het optreden als spreekbuis van de ouders in de school en het vormen van een brug tussen de ouders en de school;
 2. inspraak van ouders in het lokale schoolbeleid in goede banen leiden, onder andere door de schoolraad te adviseren;
 3. het ondersteunen van het schoolgebeuren en het betrekken van de ouders bij dit gebeuren onder andere door het organiseren van ontmoetingsactiviteiten zodat de ouders elkaar en de school leren kennen;
 4. het streven naar het optimaal aanvullen van de verschillende noden die kunnen voorkomen;
 5. bij het aanbieden van onderwijs aan de leerlingen van de school, zowel financieel als door hulp te bieden, dit in overleg met het schoolteam;
 6. informeren en communiceren over het lokale schoolgebeuren en eigen werking, met alle ouders.

 

Samenstelling ouderraad schooljaar 2021-2022

Liesbet Lammertijn – voorzitter:
Mama van Arne en Noa Castro
Lid sinds schooljaar ?

Peter Roosen – secretaris:
Papa van Fransien, Basiel en Hendrik Roosen
Lid sinds schooljaar 2014-2015

Bart François – penningmeester:
Papa van Giel, Thieu (secundair) en Julie (secundair) François
Lid sinds schooljaar 2012-2013

Johnny Dirkx:
Papa van Jasper, Jana (secundair) en Lore (secundair) Dirkx
Lid sinds schooljaar 2012-2013

Veronika Becuwe:
Mama van Guus-Jan, Anneloes (secundair) en Lorijn (secundair) Knaepen
Lid sinds schooljaar 2013-2014

Pieter Raskin:
Papa van Mila en Lore Raskin
Lid sinds schooljaar 2014-2015

Frederik Sourbron:
Papa van Magali, Hannelore (secundair) en …. (secundair) Sourbron
Lid sinds schooljaar ?

Filip Decat:
Papa van Elya en Elza Decat
Lid sinds schooljaar 2018-2019

Caroline Kempeneers:
Mama van Emmanuel Ceelen
Lid sinds schooljaar 2019-2020

Liesbet Quintens:
Mama van Marie, Ben en Robin Ketels
Lid sinds schooljaar 2020-2021

Activiteitenkalender

 • Welkomstgeschenkje (1 september)
 • Bladwijzers en T-shirts L1 (september)
 • Ontbijt (27 september)
 • Dag van de Leerkracht (5 oktober)
 • Sinterklaas (1 december)
 • Schoolkalender/kaartenactie ( )
 • Nieuwjaarsdrink voor personeel en ouderraad (21 januari)
 • Pannenkoekenfestijn (3 februari)
 • Boekenbeurs
 • Pasen – paaszakjes (2 april)
 • Bezoek aan de bosklassen/zeeklassen (tussen 20 en 23 april)
 • Proclamatie 6de leerjaar (28 juni)
 • BBQ – oudercontacten (24 juni)

Tweejaarlijke activiteiten:

 • Schoolfeest afwisselend met grootouderfeest
 • Kienavond/tombola

Vergaderingen ouderraad schooljaar 2021–2022T- telkens op dinsdag om 20.00 uur:

 • 14 september
 • 12 oktober
 • 9 november
 • 14 december
 • 8 februari
 • 8 maart
 • 19 april
 • 10 mei
 • 7 juni

Doel opbrengsten

Al onze opbrengsten vloeien uiteraard terug naar de school.
Zo sponsort de ouderraad:

 • turnshirts 1ste leerjaar
 • kleuterzwemmen
 • pannekoekenfestijn
 • Sint- en Paaszakjes
 • Bladwijzers
 • Dag van de Leerkracht
 • Theaterweek
 • Villa Basta
 • Koffie en cake 1ste schooldag
 • Info-avonden
 • Auteurslezingen
 • Anti-Pestvoorstelling
 • Bijdrage schoolreis
 • Bezoek Bosklassen
 • Nieuwjaarsreceptie personeel

Lid worden

Zin om samen met andere enthousiaste ouders nauwer betrokken te zijn bij het schoolgebeuren van je kind? Interesse om vast lid te worden?
Wil je het liever beperken tot het mee uitwerken van een of enkele activiteiten per jaar?
Of zou je wel willen helpen tijdens activiteiten?
Je kan ook vrijblijvend naar één van onze vergaderingen komen (zie “activiteitenkalender” voor de juiste data).
Alles kan uiteraard, we horen het graag, want alle hulp is welkom!

Contact

Vragen? Interesse? We horen het graag!
Wil je helpen of lid worden van de ouderraad?
Spreek een lid van de ouderraad aan school aan of contacteer ons via e-mail: ouderraad.sbsrapertingen@gmail.com
facebook: https://www.facebook.com/oudervereniging.sbs.rapertingen

Huishoudelijk reglement

Via deze link kan je het huishoudelijk reglement van de ouderraad downloaden.

Huishoudelijk reglement ouderraad

RAP-Ouderraad

Leerlingenraad

Door het organiseren van een leerlingenraad willen we de leerlingen actief betrekken bij het schoolgebeuren. Via de leerlingenraad hebben de leerlingen een eigen stem binnen de schoolorganisatie zodat ze weten dat ze meetellen. In de leerlingenraad leren de leerlingen hoe ze kunnen meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren. Bovendien leren ze te luisteren naar elkaars mening, voorstellen te doen, activiteiten te organiseren. Ze krijgen een beter inzicht in de schoolorganisatie en ondervinden wat realistisch en haalbaar is. De leerlingenraad verzamelt problemen, vragen en voorstellen van andere leerlingen, brengt dit samen en zoekt naar oplossingen en antwoorden. De leerlingenraad zorgt ervoor dat de leerlingen kennismaken met de democratische beginselen en bevordert het actief burgerschap.

Taken van de leerlingenraad

 1. Advies geven aan de school over bepaalde thema’s op vraag van de school of op eigen initiatief.
 2. Informatie vragen aan de school (leerkrachten en/of directie) nodig om advies uit te kunnen brengen.
 3. Informatie geven aan de andere leerlingen over de werking en de standpunten van de leerlingenraad.
 4. Activiteiten organiseren om bijvoorbeeld meer sfeer op school te brengen.
 5. Acties opzetten om problemen aan te pakken.

Samenstelling

De leerlingenraad bestaat uit:

 • Een afgevaardigde van elke klas van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. In totaal dus 8 leerlingen.
 • De leerkrachten van de werkgroep ‘leerlingenraad’.
 • De directeur.
 • De leerkrachten en de directeur zijn als adviseur, begeleider, vraagbank aanwezig op de leerlingenraad.

Verkiezingen

 • In elke klas van het 3de, 4de ,5de en 6de leerjaar worden er verkiezingen gehouden. Er wordt in elke klas één afgevaardigde gekozen.
 • Eén afgevaardigde van elke klas van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar. In totaal dus 8 leerlingen.
 • Elke leerling mag zich kandidaat stellen voor de leerlingenraad.
 • De kandidaten worden per klas op een stembrief geplaatst.
 • Alle leerlingen van de klas brengen een stem uit. Er is dus stemplicht.
 • Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden.
 • De leerkrachten nemen niet deel aan de stemming.
 • De verkozenen zetelen het hele schooljaar in de leerlingenraad.
 • Op de eerste vergadering wordt de taak van voorzitter en secretaris verdeeld tussen de twee verkozenen van het 6de leerjaar, na onderling overleg of door verkiezing.

Organisatie en werking

 • De leerlingenraad komt 6 keer per jaar samen. Telkens op vrijdag tijdens de middagpauze.
 • De secretaris nodigt de leden uit.
 • De leden kunnen agendapunten doorgeven aan de voorzitter.
 • Op de vergadering:
  • worden de agendapunten besproken;
  • worden ideeën besproken en uitgewerkt;
  • wordt er gezocht naar oplossingen;
  • wordt er advies uitgebracht aan de school.
 • Er wordt een verslag van de vergadering gemaakt.
 • De leden van de leerlingenraad ontvangen 2 exemplaren van het verslag, één voor zichzelf en één voor de klas.
 • De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten toe in hun eigen klas.

Leerlingenraad schooljaar 2020-2021

 • Paulien Verheyde - L3TA
 • Arthur Macours - L3L
 • Lore Raskin - L4CS
 • Alexander Somers - L4K
 • Ilyas Bouhbass - L5L
 • Marie Jans - L5J
 • Lars Vanneste - L5J
 • Emma Schuurmans - L6A
 • Manon Fisette - L6N

Advies:

 • juf Hilda Mouling
 • meester Jan De Bock
 • directeur Filip Kuijpers