Pedagogische werking

Wij willen aan elk kind gelijke kansen bieden op kwaliteitsvol onderwijs zodat ze optimaal kunnen leren en ontwikkelen. Dat is het uitgangspunt van onze schoolorganisatie.

Ons zorgbeleid waakt ervoer dat alle kinderen de aandacht krijgen die ze nodig hebben, zonder andere leerlingen uit het oog te verliezen. Elke leerling telt. We hebben oog voor de diversiteit van onze leerlingen. We trachten binnen de grenzen van de draagkracht en de mogelijkheden van de school tegemoet te komen aan de zorgen en behoeften van elk kind. Dat begint met het proberen te voorkomen van problemen. De klasleerkrachten en het zorgteam werken samen aan ons zorgbeleid op de verschillende: de brede basiszorg, de verhoogde zorg en de uitbreiding van de zorg en een IAC.

Fase 0: Brede basiszorg

De klasleerkrachten zijn verantwoordelijk voor de brede basiszorg in hun klas. Ze zorgen voor een positief klasklimaat en hebben oog voor het welbevinden en de betrokkenheid van de leerlingen. We zetten maximaal in op het verwerven van de basisleerstof voor alle leerlingen. We leggen voor iedereen de lat hoog, rekening houdend met mogelijkheden, vaardigheden en talenten.

Fase 1: Verhoogde zorg

De klasleerkrachten worden i.f.v. de leerlingen met verhoogde zorg en bijzondere onderwijsbehoeften ondersteund door de zorgjuffen en de zorgcoördinator. De zorgjuffen bieden klasinterne- en klasexterne ondersteuning aan de leerlingen en leerkrachten. Dit gebeurt zowel op klasniveau, op niveau van deelgroepen en indien nodig op individueel niveau. We zetten samen met het hele team in de eerste plaats in op differentiatie en indien nodig remediëring.

Differentiatie-remediëring

We trachten elke leerling zoveel mogelijk op zijn/haar niveau te laten werken. We werken in de klas aan eenzelfde onderwerp, maar op verschillende niveaus, we noemen dit het sporenbeleid.
Daarnaast zijn er nog andere manieren van differentiëren:

 • Differentiatie naar tempo
  Het kind krijgt hierbij de mogelijkheid om op zijn/ haar eigen tempo leerstof te werken. Wanneer een kind de opdracht heeft afgerond, gaat het verder met een volgend onderwerp.
 • Differentiatie naar moeilijkheidsgraad (basis- en verrijkingsstof)
  Ook hierbij krijgt een kind de mogelijkheid om in een eigen tempo te werken, met het verschil dat een kind die de stof al beheerst verder werkt aan een verdieping op de stof. Alle kinderen moeten een bepaalde minimumstof beheersen. Kinderen die de minimumstof nog niet beheersen kunnen deze rustig afmaken en slaan de verdieping over.
 • Differentiatie naar interesse
  Binnen de klas of school worden de leerlingen gegroepeerd op grond van hun interesses of de keuze voor een bepaald onderwerp.
 • Differentiatie naar niveau (verlengde instructie, hoekenwerk, contractwerk,…)
  Binnen de klas of de school worden groepen van leerlingen gevormd op grond van hun begaafdheid of hun vorderingsniveau. Men probeert hier dus aan te sluiten op het niveau van het kind.

Door het differentiëren in de klas is het mogelijk bepaalde leerstofonderdelen voor bepaalde kinderen bij te sturen. Didactische differentiatie wordt toegepast in de kleuterklassen en in de lagere school. Tekorten trachten we weg te werken met gerichte remediëring.

Fase 2: Uitbreiding van de zorg

De stap naar de verhoogde zorg wordt steeds gezet na het nodige overleg en het maken van afspraken met ouders en CLB. Compenserende en dispenserend maatregelen worden in onderling overleg besproken en vastgelegd. We werken bovendien ook op een structurele wijze samen met ondersteuners van het ondersteuningsnetwerk en externe hulpverleners.

Fase 3: IAC

Indien nodig starten we een Individueel Aangepast Curriculum op.

 

Methodes

RAP-methodes
RAP-Pedwerk
RAP-Pedwerk2