Afwezigheden

Bij ziekte

Bij ziekte verwittig je onmiddellijk de school en de klasleerkracht. Dit kan telefonisch of via een e-mail aan de klasleerkracht en het secretariaat. Je bezorgt het afwezigheidsattest zo snel mogelijk aan de klasleerkracht of het secretariaat. 

Doktersattest
Is je kind meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen ziek, dan is een medisch attest vereist. 

Attest ondertekend door ouders
Voor ziekte tot en met drie opeenvolgende kalenderdagen volstaat een briefje van een ouder. Je kan hiervoor de bijgevoegde briefjes gebruiken. Dit kan je maximaal vier keer per schooljaar doen.  Vanaf de vijfde afwezigheid heb je een medisch attest nodig.  

Van rechtswege gewettigde afwezigheid

Bezorg het officieel document zo snel mogelijk aan de directie of aan de leerkracht. 

Dit is een afwezigheid ten gevolge van:  

  • een begrafenis- of huwelijksplechtigheid van iemand die onder hetzelfde dak woont als je kind, of van een bloed- of aanverwant van je kind;  
  • een familieraad of de oproeping of dagvaarding van de rechtbank;  
  • maatregelen van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming;  
  • de onbereikbaarheid of ontoegankelijkheid van de school door overmacht;  
  • feestdag verbonden aan de levensbeschouwing van je kind. Enkel de door de grondwet erkende godsdiensten komen hiervoor in aanmerking. Hier zorg je zelf voor een briefje.  

Afwezigheid mits toestemming van de directeur

Enkel mits uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van de directeur kan je kind afwezig zijn in volgende omstandigheden: een rouwperiode, actieve deelname aan culturele/sportieve manifestaties of in echt uitzonderlijke omstandigheden afwezigheden voor persoonlijke redenen. Bezorg op voorhand een schriftelijke verantwoording van de afwezigheid aan de directeur die dit voor akkoord zal ondertekenen.

Opgelet: afwezigheden mits toestemming van de directeur zijn geen automatisme, ze zijn geen recht dat je kan opeisen. Enkel de directeur kan autonoom beslissen om deze afwezigheid toe te staan.

Onder geen enkel beding kunnen we toestemming verlenen om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan (vroeger vertrek dan de start van de vakantie of later terugkeer dan de start van de lessen na een vakantie).

De klasleerkracht noteert de juiste code in het aanwezigheidsregister en archiveert de afwezigheidsattesten. Het secretariaat en de directie controleren maandelijks de attesten en afwezigheden. Indien nodig wordt er contact opgenomen met de ouders om de nodige ontbrekende attesten aan school te bezorgen.

Afwezigheidsattesten zijn alleen nodig voor de leerplichtige leerlingen (vanaf de leeftijd van vijf jaar). Preventief sensibiliseren we de ouders van de jongste kleuters over het belang van voldoende aanwezigheid op school.