Schoolraad en ouderraad

Schoolraad

De schoolraad is een officieel overlegorgaan op school.

De schoolraad is samengesteld uit evenveel vertegenwoordigers van elke geleding:

 • de ouders – worden afgevaardigd vanuit de ouderraad;
 • de leerkrachten – worden afgevaardigd vanuit het schoolteam;
 • de lokale gemeenschap - het betreft hier vertegenwoordigers uit de omgeving van de school.

De vertegenwoordigers van de eerste twee geledingen worden democratisch gekozen door de betrokken geleding. De vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap worden gecoöpteerd door de leden van de schoolraad uit de eerste twee geledingen.

Naast de vertegenwoordigers van genoemde geledingen kunnen de leden ook andere betrokkenen van de school op systematische of ad hoc basis uitnodigen op de vergadering. Deze personen hebben geen stemrecht. In de praktijk betreft het dan vaak de directeur van de school, of een specialist ter zake.

De voorzitter wordt gekozen onder de leden.

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. Daarom zal de directeur meestal bij elke vergadering een stand van zaken geven over strategische keuzes van de school, bv. het jaarthema, specifieke pedagogische activiteiten enzovoort.

De schoolraad heeft een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. Zo is bv. het advies van de schoolraad nodig voor bepaalde zaken: aanpassingen aan het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school enzovoort.

Jaarlijks worden ook de facultatieve verlofdagen van de school door de schoolraad goedgekeurd.

De schoolraad komt minimum 2 keer per jaar samen.

De schoolraad bepaalt zelf hoe open de communicatie is over haar activiteiten. Vaak zijn de adviezen die de schoolraad formuleert publiek toegankelijk.

Het mandaat van een schoolraad en haar leden loopt steeds over 4 jaar. Aan het einde wordt een nieuwe schoolraad samengesteld voor de volgende periode. Vanzelfsprekend kunnen leden in de loop van een mandaat wel vervangen worden, bv. als ze geen deel meer uitmaken van de betreffende geleding.

De samenstelling van onze schoolraad:

 • vertegenwoordiging geleding ouders: Tanja Garcia en Griet Martens
 • vertegenwoordiging geleding personeel: Anneleen Bex en Vicky Laruelle
 • vertegenwoordiging lokale gemeenschap: Mark Vanoppen en Carmen Schols
KUR-Schoolraad2

Ouderraad

De ouderraad is een officieel inspraakorgaan en vertegenwoordigt alle ouders met kinderen op onze school. De ouderraad is aangesloten bij de Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs (KOOGO vzw). 

Samen school maken! 

De ouderraad wil een schakel zijn tussen de ouders en de school en fungeert als aanspreekpunt voor ouders. Het doel van deze samenwerking is steeds gericht op een ideale leef- en leeromgeving voor onze kinderen. 


Onze opdracht:  

 • We denken na over het schoolbeleid; 
 • We maken deel uit van de schoolraad; 
 • We adviseren de school over bepaalde thema’s. (zoals …) 
 • We helpen met de organisatie van het schoolfeest, de sportdag, de verkeersweek, het grootouderfeest, de kerstmarkt ... Ook doen we een wafel- of koekenverkoop, maken we een schoolkalender … Met de inkomsten van deze activiteiten ondersteunen we financieel de typelessen van het 4de leerjaar, de bosklassen van het vijfde leerjaar en de zeeklassen van het zesde leerjaar. In het verleden realiseerden we verfwerken op de speelplaats, zorgden we voor een nieuwe muziekinstallatie en een nieuw speeltuig voor de kleuters, organiseerden we een zeer geslaagde vormingsavond… Het meest trots zijn we op de realisatie van de nieuwe computerklas waarin we airco hebben geplaatst zodat hier op een efficiënte manier kan gewerkt worden. 

Ook ouders die niet in de ouderraad zitten, kunnen op vrijwillige basis helpen bij activiteiten van de ouderraad en/of van de school. 
 

Ons team:

 • Tanja. Garcia, voorzitter en communicatieverantwoordelijke: ouderwerkingsbskuringen@gmail.com  
 • Griet Martens, ondervoorzitter 
 • Gunther Baets, penningmeester 
 • Sofie Ruymen, secretaris 

 

KUR-Ouderraad