Schoolraad en ouderwerking

Schoolraad

De schoolraad is een officieel overlegorgaan op school. We komen ongeveer 3 keer per jaar samen.

Onze opdracht: we blijven op de hoogte van wat er gebeurt op en rond de school. We denken na over strategische keuzes zoals het jaarthema en specifieke pedagogische activiteiten. We adviseren de school over aanpassingen aan het schoolreglement, de lestijden, de taakomschrijving van directeur en leerkrachten, verbouwingswerken aan de school… en we keuren jaarlijks de facultatieve verlofdagen van de school goed.

De schoolraad is samengesteld uit evenveel vertegenwoordigers van:

 • ouders (afvaardiging ouderraad);
 • leerkrachten (afvaardiging schoolteam);
 • lokale gemeenschap (afvaardiging uit de omgeving van de school, bijv. de parochie en het lokale verenigingsleven).

Tijdens een vergadering worden ook andere personen uitgenodigd indien nodig, zoals de directeur of een specialist ter zake. Maar zij hebben dan geen stemrecht.

Het mandaat van een schoolraad en haar leden loopt steeds over 4 jaar. Vanzelfsprekend kunnen leden in de loop van een mandaat wel vervangen worden, bijvoorbeeld als ze geen deel meer uitmaken van de groep die ze vertegenwoordigen.

KER-Schoolraadouderraad

Ouderwerking

De ouderwerking van de Stedelijke Basisschool Kermt omvat twee raden, de ouderraad en het oudercomité. Beide raden worden bestuurd door dezelfde mensen.

De ouderraad

 • De ouderraad is een officieel inspraakorgaan binnen de school. Binnen de ouderraad krijgen de ouders de kans om onderling te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel.
 • De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en de leerlingen. Dit trachten we te doen door:
  • mee te denken over het beleid van de school
  • deel uit te maken van de schoolraad
  • de school te adviseren over bepaalde thema’s
  • onderzoek onder ouders te organiseren
  • lezingen in informatieavonden te organiseren over thema’s die ouders aanbelangen
   ​​​​​​

Het oudercomité

 • Naast de ouderraad zijn dezelfde mensen vertegenwoordigd in het oudercomité. Het oudercomité organiseert mee de activiteiten die door de school worden georganiseerd.
 • Het oudercomité organiseert samen met de school:
  • het schoolfeest
  • het jaarlijks carnavalfeest
  • herfstactiviteit/winteractiviteit/…
  • de eindejaarsbarbecue
 • Met het ingezamelde geld worden ouders en leerlingen financieel ondersteund: 
  tegemoetkomingen bij school- en studiereizen, culturele activiteiten of de inkleding van de speelplaats. Ook wordt de aankoop van leermiddelen voorzien die niet meteen in het leerplan of de eindtermen zijn opgenomen (vb. ‘betaalbare’ typlessen...).

Alle ouders die willen meewerken zijn welkom.

Voorzitter van de ouderraad is Gudrun Hensen
Contact: orsbs@kermt.be

 

Ouderraad 2021-2022

Ouderraad 2021-2022
Sponsors SBS Kermt
KER-Ouderraad