Projecten Godsheide

Dynamiek in Godsheide

Verschillende projecten zorgen de komende jaren voor heel wat dynamiek in Godsheide. Op deze pagina geven we u hierover graag een overzicht. Daarnaast organiseren we in samenwerking met De Unie Godsheide ook een infomoment. Dit heeft plaats op maandag 23 maart 2020 om 19 uur in de grote zaal van het ontmoetingscentrum (Kiezelstraat 118). Om de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19) tegen te gaan, werd het infomoment op maandag 23 maart geannuleerd. Zodra de omstandigheden het toelaten, bekijken we met alle betrokken partners of we een nieuw infomoment kunnen organiseren.

Programma

  • 19 tot 20 uur: presentaties over toekomstige projecten
  • 20 tot 20.15 uur: pauze
  • 20.15 tot 21 uur: mogelijkheid tot het stellen van vragen aan themastanden

1. Herman Dessersstraat

Dit is de naam die we binnenkort samen met de nabestaanden van Herman Dessers geven aan de nieuwe auto- en fietsverbinding tussen de sluis en de Trichterheideweg. Deze weg met vrijliggend dubbelrichtingsfietspad werd afgelopen november al opengesteld. Ze heeft als doel het sluipverkeer om het centrum van Godsheide heen te leiden. Via tellingen willen we dit jaar nagaan of dit resultaat effectief is bereikt.

2. Fietsersbrug sluis

Fietssnelweg ‘F72’ verbindt Ham en Riemst langsheen het Albertkanaal met elkaar. Aan het sluizencomplex in Godsheide verspringt deze 62 kilometer lange fietsroute van oever. Om fietsers er vlot en veilig te laten oversteken, bereidt de Provincie Limburg momenteel de bouw van een fietsbrug parallel met het sluizencomplex voor. De werken starten dit najaar of in het voorjaar van 2021. Meer info vind je op de website met alle fietssnelwegen van de Provincie Limburg.

Fietsbrug sluis Godsheide

3. Zone voor openbaar nut

In 2014 werd het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Godsheide goedgekeurd. Dit plan vormde het gebied achter het ontmoetingscentrum in de Kiezelstraat om tot zone voor gemeenschapsvoorzieningen. Volgende projecten kaderen binnen de verdere uitbouw van deze zone:

Pocketparking centrum
Pocketparkings zijn kleine parkings aan de rand van een dorpskern. Door het parkeren op deze parkings te concentreren, willen we zoekverkeer in het centrum vermijden en de woonkwaliteit verbeteren. Momenteel loopt de vergunningsaanvraag voor de bouw van zo’n pocketparking met 47 plaatsen nabij de voetbalterreinen van Godsheide V.V. De werken starten deze zomer.

Nieuwe schoolsite
De toegangsweg en de uitrit van de nieuwe pocketparking vormen ook de ontsluiting voor de nieuwe schoolsite. Door haar populariteit kampt Kindercampus Godsheide met plaatsgebrek. Dankzij een aantal grondruilen kan ze in de zone voor gemeenschapsvoorzieningen een nieuwe campus bouwen. Het ontwerp is klaar en de vergunningsaanvraag voor dit project loopt.

Fietsverbinding tussen Universiteitslaan en centrum
Gelijktijdig met de pocketparking leggen we ook een fietsverbinding tussen de Universiteitslaan en Godsheide centrum aan. Dit fietspad loopt achteraan de woningen aan de westzijde van de Kiezelstraat.

Dorpspark
Met de aanleg van een dorpspark willen we een groene verbinding tussen alle gemeenschapsvoorzieningen creëren. Hiervoor werd een budget van 150.000 euro gereserveerd. Via het participatietraject dat sinds 2017 in Godsheide loopt, is een ontwerp in opmaak. De realisatie van dit project volgt in 2022.

Seniorenvoorzieningen
We onderzoeken de mogelijkheid om binnen de zone voor gemeenschapsvoorzieningen ook faciliteiten voor senioren te realiseren. Zo willen we hulpbehoevende Godsheidenaren de kans bieden om in hun vertrouwde omgeving te blijven wonen.

Toonmoment participatietraject Fietspad
Toonmoment participatietraject dorpspark

4. Kruispunt Universiteitslaan-Kiezelstraat

Nog dit voorjaar start het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van dit kruispunt. De aanpassingen moeten de veiligheid en de verkeersdoorstroming aanzienlijk verbeteren. Door het verlengen van de afslagstroken, wordt het verkeer richting de Kiezelstraat sneller afgescheiden. Slimme verkeerslichten zullen de doorstroming op het kruispunt maximaal afstemmen op de actuele verkeerssituatie. Een veilige oversteekplaats voor voetgangers en fietsers maakt de aansluiting met het nieuwe fietspad parallel met de Kiezelstraat. Meer info over dit project vind je op de projectwebsite van het Agentschap Wegen en Verkeer.

5. Heraanleg Kiezelstraat

Deze legislatuur wordt de Kiezelstraat integraal vernieuwd. Als eerste zal Aquafin de bestaande riolering vervangen door een gescheiden stelsel. Aansluitend leggen wij de nieuwe bestrating aan. Via het participatietraject in Godsheide werd een eerste visie opgemaakt. Deze voorziet een dubbelrichtingspad voor gemengd gebruik langs de woningen met even huisnummers en asverschuivingen om het verkeer af te remmen. Door de beperkte wegbreedte is het rooien van een aantal bomen noodzakelijk, dit zowel voor de aanleg van nieuwe riolering als het dubbelrichtingspad. Deze worden vervangen door nieuwe beplanting. De werken starten vermoedelijk in 2022. Vooraf verfijnen we het ontwerp met de omwonenden.

Toonmoment participatietraject in Kiezelstraat

6. Verbinding Kleinstraat-Platte Vijversstraat

Gelijktijdig met de Kiezelstraat leggen we een verbindingsweg aan tussen de Kleinstraat en de Platte Vijversstraat. Ook deze rusten we uit met een pocketparking. Deze nieuwe weg biedt de mogelijkheid om op het gedeelte van de Kiezelstraat ter hoogte van de kerk éénrichtingsverkeer in te voeren en zo de verkeersdrukte in het centrum verder af te bouwen.

7. Dorpscentrum

Bij de heraanleg van de Kiezelstraat wordt ook de dorpskern heringericht en willen we parkeeraanbod en groeninrichting herschikken. Tijdens het participatietraject in Godsheide werden al een aantal mogelijke scenario’s uitgewerkt. Bij de opmaak van het definitieve ontwerp zullen we
opnieuw de bewoners betrekken.

8. Tuikabelbrug

Op termijn zal De Vlaamse Waterweg nv de Tuikabelbrug verhogen. Een specifieke timing is nog niet bepaald. Eerst worden andere projecten op Hasselts grondgebied, zoals het verhogen van de brug in Kuringen, afgewerkt. Wel werd via het participatietraject een visie opgemaakt voor de herinrichting van de Tuikabelbrug. Die visie is omgezet naar een eerste schetsontwerp. Hierbij wordt de oostelijke helft ingericht als ecoduct en rijweg. De westelijke brughelft bestaat uit een fietspad en parkzone. Voor de realisatie van het ecoduct wordt de Turfstekersstraat tussen de Berenbroekstraat en Langwaterstraat onderbroken. Ook de op- en afritten van de brug krijgen een nieuwe inrichting en we nemen een aantal maatregelen om sluipverkeer te weren en de snelheid te verlagen.

Visieschets inrichting Tuikabelbrug
Toonmoment participatietraject Tuikabelbrug

9. Visie woonontwikkelingen

We blijven voorstander van een gefaseerde groei van de bestaande woongebieden in Godsheide. Dit wil zeggen dat de vergunningsaanvraag voor een volgende fase pas mag volgen wanneer de vorige fase grotendeels gerealiseerd en verkocht is. Zo groeit de woonuitbreiding organisch, op het tempo van de vraag.

10. Busverbindingen

In 2021 wil De Lijn een vernieuwd vervoersnet uitrollen. Via een congres rond openbaar vervoer op woensdag 18 maart verzamelen we hiervoor ideeën. Meer info vind je op de pagina van dit project.

11. Trage wegen

Momenteel werken we aan een visie rond trage wegen. Het doel is een netwerk te verankeren in het mobiliteitsplan van de stad. Via opzoekingswerk maar ook bezoeken op het terrein willen we alle trage wegen inventariseren. Hiervoor doen we een beroep op vrijwilligers. Wil je helpen om de trage wegen in Godsheide in kaart te brengen? Meer info vind je op de pagina van dit project.

12. Samenwerking loopt verder

Via het participatietraject in Godsheide werd een goede basis gelegd voor een duurzame samenwerking tussen de Godsheidenaren, De Unie Godsheide en de Stad. Dit willen we graag verderzetten. Daarom blijven we de werkgroepen uit het traject en De Unie Godsheide betrekken bij de verdere uitwerking en de realisatie van bovenstaande projecten.

De Unie Godsheide is al meer dan 6 jaar actief en nam daarin haar plaats in als buurtplatform, een erkende brugfunctie tussen het stadsbestuur en de bewoners. Om die brugfunctie meer draagvlak te geven, gaat ze zich verder structureren als vzw. Zo wil De Unie inwoners, verenigingen, handelaars en andere organisaties actief blijven betrekken en een platform bieden om van Godsheide een nog fijnere buurt te maken. Heb je zelf vragen of ideeën die je zou willen delen? Schrijf je dan zeker op de nieuwsbrief van De Unie Godsheide via info@de-unie-godsheide.be of bezoek de website.

Contact