Toegang tot bestuursdocumenten

Openbaarheid van bestuur

In het kader van de openbaarheid van bestuur kan elke burger bestuursdocumenten opvragen en inkijken, er uitleg over vragen of er een kopie van verkrijgen. De wijze waarop een aanvraag moet gebeuren en hoe het bestuur een aanvraag moet afhandelen, wordt beschreven in het Bestuursdecreet van 7 december 2018, Titel II, Hoofdstuk 3 betreffende de toegang tot bestuursdocumenten.

Procedure

Je kan je aanvraag indienen via onderstaand webformulier. Je aanvraag komt automatisch bij de dienst Secretariaat terecht.
Zij registreren jouw aanvraag en beantwoorden ze binnen een termijn van 20 dagen na registratie.

Gegevens aanvrager
Type document
Je wenst een
Welk type document wil je aanvragen?
Welke type plan(nen) wil je aanvragen

Wist je dat je alle ruimtelijke plannen (BPA’s en RUP’s) zelf kan terugvinden op onze website?

gemeentelijk ruimtelijke plannen

bovenlokale ruimtelijke plannen

Bijkomende info van het perceel
Ik ken de kadastrale perceelgegevens:
Bewijs van eigendom

Op de gevraagde plannen berust auteursrecht. Om de plannen te bekomen, hebben wij de door de eigenaar ingevulde en ondertekende verklaring op eer nodig, alsook een bewijs van eigendom.

Mocht je niet akkoord gaan met deze beslissing, kan je daartegen binnen 30 kalenderdagen schriftelijk of per mail beroep aantekenen bij de Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur:

Departement Kanselarij en Bestuur Beroepsinstantie inzake de Openbaarheid van Bestuur Herman Teirlinckgebouw Havenlaan 88 1000 Brussel openbaarheid@vlaanderen.be

De verklaring op eer dien je als eigenaar/syndicus in te vullen, te ondertekenen en terug op te laden. Je kan het hier downloaden

Een bewijs van eigendom is een kopie van de ondertekende notariële akte of een uittreksel van MyMinFin. Van de syndicus vragen we een bewijs van aanstelling als syndicus door de VME, d.w.z. een ondertekend afschrift van de algemene vergadering van de VME waarop de syndicus werd aangesteld.

Slechts één bestand.
256 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx.
Slechts één bestand.
256 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, png, pdf, doc, docx.

Privacy

De stad Hasselt zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe de stad omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring

Info voor onze diensten

Contact