Kuringen-Heide

Aanleg gescheiden riolering

Via de aanleg van gescheiden riolering investeren we samen met rioleringsnetbeheerder Fluvius in het voorkomen van wateroverlast, het zuiveren van de Hasseltse waterlopen en een betere verwerking van afvalwater. Drie jaar geleden werden in dit kader al werken uitgevoerd in de Nieuwstraat, Poelstraat, Nijverheidskaai en Sint-Gertrudisheide. Tijdens een tweede fase leggen we gescheiden riolering en nieuwe wegenis aan in de Hommelheidestraat (tussen Bremstraat en Nieuwstraat), Grasvennestraat, Bremstraat, Bosvijverstraat, Galgebergstraat (tussen Nieuwstraat en Slangbeekstraat), Heidebergstraat en Reyderstraat (tussen Nieuwstraat en het kruispunt).

Infovideo

Planning

Start in Hommelheidestraat
Op maandag 1 juni 2020 start de aannemer met de aanleg van gescheiden riolering in de Hommelheidestraat (tussen Bremstraat en NIeuwstraat). De bestaande gracht blijft behouden voor de afvoer van regenwater. Onder de rijweg wordt een rioleringsbuis aangelegd voor de afvoer van vuilwater. Tot slot vernieuwen we de rijweg.

Hierbij gaat onze aannemer als volgt te werk:

  • Over een lengte van zo’n 50 meter breekt hij de bestaande rijweg op en graaft een sleuf. In deze zone is dan tijdelijk geen autoverkeer mogelijk. Parkeer wagens steeds buiten de werfzone en zet huisvuil op de kruising met een naburige straat.
  • In deze sleuf worden de buizen van de vuilwaterriolering gelegd
  • Vervolgens vult hij de sleuf op met zand en strooit hij een laag minderhindersteenslag. Daarna is deze zone opnieuw berijdbaar met de wagen
  • Daarna sluit de aannemer de vuilwaterafwatering van elke woning aan op de riolering in de rijweg
  • Zodra in een volledige straat de vuilwaterriolering is voltooid, stort de aannemer ter plaatste de betonnen wegranden. Dan zijn de opritten van de omliggende woningen tijdelijk niet bereikbaar.
  • Tot slot brengt de aannemer de fundering van de nieuwe rijweg aan, alsook een onderlaag uit asfalt. Dan is de straat gedurende een dag niet toegankelijk.
  • Pas wanneer in verschillende straten de onderlaag ligt, volgt de afwerkingslaag uit asfalt
  • Het afwerken van de bermen gebeurt zodra de nutsmaatschappijen de leidingen in de straat hebben vernieuwd en ondergrondse hebben gebracht

Verdere planning
We starten de werken in de Hommelheidestraat ter hoogte van de Nieuwstraat. Zo schuiven we op richting de Grasvennestraat. Nog voor het zomerbouwverlof starten we ook in Grasvennestraat tussen de Hommelheidestraat en Langvennestraat met de aanleg van nieuwe riolering, fundering en onderlaag.

Onze aannemer verwacht op volgende momenten in de andere straten te kunnen werken:

  • Bosvijverstraat: half augustus tot half september
  • Bremstraat: begin september tot begin oktober

Ook hier werken we de bermen pas af nadat de nutsmaatschappijen de leidingen in de straat hebben vernieuwd. In de Grasvennestraat (tussen Bremstraat en spoorweg), Galgebergstraat, Heidebergstraat en Reyderstraat werken we omgekeerd. Daar starten de nutsmaatschappijen na het bouwverlof alvast met het vernieuwen en ondergronds brengen van de nutsleidingen. Aansluitend leggen we daar de gescheiden riolering en nieuwe rijweg aan. Momenteel is het nog de vroeg om hierop een timing te kleven.

Afkoppelen

Het aanleggen van gescheiden riolering heeft als gevolg dat de omwonenden hun afvalwater en regenwater op eigen terrein moeten scheiden. Een afkoppelingsdeskundige zal hen daarbij gratis adviseren. Daarnaast voorziet Fluvius een tussenkomst in de kosten. Meer informatie hierover vind je op www.hasselt.be/afkoppelen.

Verkeersremmende maatregelen

Het wegbeeld van verschillende straten in Kuringen-Heide komt niet overeen met het gebruik en hun functie. Onder meer via het participatietraject in Kuringen kwam naar boven dat deze niet aangepaste inrichting aanleiding geeft tot onaangepaste snelheden, een onduidelijke plaats voor de zwakke weggebruiker en extra sluipverkeer. De rioleringswerken vormen de uitgelezen kans om deze werkpunten aan te pakken. Zo wordt meteen één van de in het ‘mobiliteitsplan Kuringen’ opgenomen actiepunten gerealiseerd. Momenteel werkt een studiebureau hiervoor verschillende concrete voorstellen uit. De breedte van de nieuwe wegen die we nu aanleggen werd alvast aangepast. Die bedraagt nog 3,6 meter, geflankeerd door een betonnen kantstroken van zo’n 0,5 meter. Deze versmalde inrichting remt niet enkel het verkeer, maar biedt ook diverse mogelijkheden om het verkeer veiliger te laten verlopen via asverschuivingen, verkeersremmende groene eilandjes, de aanplanting van bomen in de bermen en kleine verkeersplateaus. In één beweging bekijken we ook de herinrichting van de straten rondom het pleintje aan het parochiecentrum van Kuringen-Heide. Dit met als doel een centrumgevoel te creëren dat past in de ruimtelijke ontwikkelingsvisie.

Plannen

Hieronder vind je de technische ontwerpplannen van de werken. Momenteel werkt een studiebureau een aantal voorstellen uit voor snelheidsremmende maatregelen. Die worden toegevoegd zodra een beslissing is genomen welke maatregelen effectief worden doorgevoerd.

Contact