Wat

De Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS) beboet allerlei vormen van openbare overlast: sluikstorten, flyeren, wildplassen, geluidsoverlast... Sinds april 2012 kan het stadsbestuur lokale overlast zelf en snel aanpakken. Dat biedt een dubbel voordeel: we kunnen het gevoel van straffeloosheid tegengaan en tegelijk kunnen de parketten meer middelen inzetten tegen zwaardere criminaliteit.

Meestal geldboete

De administratieve geldboete komt het vaakst voor. Dit is een boete van  maximum 350 euro voor een volwassene en maximum 175 euro voor een minderjarige vanaf 16 jaar.  Andere GAS-varianten zijn schorsing of intrekking van een toestemming of vergunning die de stad afleverde, of de (tijdelijke) administratieve sluiting van een instelling. Die laatste twee sancties legt het College van burgemeester en schepenen op, na een voorafgaande waarschuwing.

Gemeentelijke Codex Politieverordeningen

In de codex, meer bepaald deel I én artikel 442, vind je het overzicht van de gedragingen die in Hasselt kunnen leiden tot een GAS-procedure.

Procedure

De politie of gemeentelijke GAS-vaststeller stelt de GAS-overtreding vast en stuurt een proces-verbaal naar de sanctionerend ambtenaar.  De betrokkene ontvangt een aangetekende brief met de beschrijving van zijn overtreding en de mogelijkheid om zich schriftelijk en/of mondeling te verweren. Wil je je mondeling verweren, maak dan een afspraak bij de dienst Handhaving.

  • Bemiddeling en/of gemeenschapsdienst
    Is de betrokkene minderjarig? Dan stelt de sanctionerend ambtenaar altijd voor om een bemiddelingsprocedure te volgen. Afhankelijk van de precieze aard van de overtreding kan zo’n voorstel ook aan een meerderjarige worden gedaan. Slaagt de bemiddeling en werden de gemaakte afspraken nagekomen? Dan volgt er geen administratieve sanctie.
  • Geldboete
    Wanneer de sanctionerend ambtenaar beslist om een geldboete op te leggen, kan de betrokkene binnen de 30 dagen beroep indienen bij de Politierechtbank. Na het verstrijken van deze termijn wordt de beslissing van de sanctionerend ambtenaar als definitief beschouwd en volgt er een overschrijvingsformulier. 

Voor wie

  • iedereen vanaf 16 jaar

Kostprijs

  • tussen 16 en 18 jaar: maximaal 175 euro.
  • meerderjarig: maximaal 350 euro.

Contact