Bijzonder Comité voor de sociale dienst

Samenstelling

Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit 9 leden, inclusief de voorzitter. De leden worden voorgedragen door de partijen die zetelen in de raad voor maatschappelijk welzijn en die recht hebben op één of meerdere zetels. Het comité bestaat uit:

  • Derya Erdogan, voorzitter
  • An Cox
  • Vincent Beckers
  • Stefan Hendrickx
  • Frank Troosters
  • Frank Vandenhoudt
  • Kathleen Vos
  • Peter Briers
  • Walter Thys

Bevoegdheden

Het bijzonder comité voor de sociale dienst is bevoegd voor dossiers omtrent individuele hulpverlening (toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie).

De voorzitter van het comité kan in dringende gevallen, binnen de richtlijnen van het huishoudelijk reglement, zelf tot dringende hulpverlening beslissen. Die beslissing moet dan op de eerstvolgende vergadering van het bijzonder comité voor de sociale dienst wel bekrachtigd worden.

Werking

Het bijzonder comité voor de sociale dienst vergadert in principe om de twee weken. De vergaderingen zijn niet openbaar. Alleen de voorzitter en leden van het bijzonder comité en de algemeen directeur, of zijn vertegenwoordiger, nemen aan de vergadering deel. Het comité kan er voor kiezen mensen in het kader van hun dossier of deskundigen te horen.

Contact