Op bezoek in het stadhuis, zonder je eigen huis te verlaten? Heel wat zaken kan je makkelijk regelen via je PC, tablet of smartphone, 24 uur op 24 en 7 dagen op 7.

Belastingen en retributies

Wat is het verschil?

Belasting: verplichte bijdrage aan de algemene uitgaven van de gemeente, opgelegd door de gemeenteraad. Tegenover een belasting staat geen individueel aanwijsbare tegenprestatie van de overheid.

Retributie: billijke vergoeding opgelegd door de gemeenteraad voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeente in het individuele belang of voordeel van de gebruiker. Er is een redelijk verband tussen de kostprijs van de dienst of prestatie en het tarief van de retributie.

Aanvullende belasting (opcentiem): toeslag van zoveel procent op een bepaald tarief, jaarlijks bepaald door de gemeenteraad. De belastingdienst stort jaarlijks opcentiemen in de Hasseltse stadskas, berekend op basis van de:

  • personenbelasting – belasting op het inkomen van natuurlijke personen, gevestigd en geïnd door de federale overheid;
  • onroerende voorheffing – belasting op onroerend goed, zoals je woonhuis, gevestigd en geïnd door de gewestelijke overheid.

Eigen belasting: belasting gevestigd en geïnd door de Stad Hasselt op specifieke activiteiten, situaties of toestanden. De gemeenteraad bepaalt zelf de belastbare grondslag, de belastingplichtige, het tarief en de eventuele vrijstellingen.

Bezwaar of geschil indienen

Heb je een bezwaar tegen een aanslag, een belastingverhoging of een administratieve geldboete opgelegd door de Stad Hasselt?

Of verstuur je bezwaar schriftelijk naar het college van burgemeester en schepenen, dienst financiën, Limburgplein 1, 3500 Hasselt binnen een termijn van drie maanden te rekenen vanaf de derde kalenderdag volgend op de datum van verzending van het aanslagbiljet of vanaf de kennisgeving van de aanslag of vanaf de datum van de contante inning. Je ontvangt binnen vijftien kalenderdagen na de indiening een schriftelijk aangetekende ontvangstmelding.

Retributies

Gemeentebelastingen

Contact