Albertkanaalstraat - Rode Rokstraat - Overdemerstraat

Omschrijving

Het vernieuwen van de riolering, de weg en de fietspaden in:

 • Albertkanaalstraat tot aan het Albertkanaal
 • Begin van de Rode Rokstraat
 • Overdemerstraat van Demer tot voet kanaalbrug

Met deze werken wil de stad de afwatering verbeteren in dit deel van Kuringen. De omgeving van de Albertkanaalstraat-Overdemerstraat had in het verleden meermaals te kampen met wateroverlast. Dit wordt nu verholpen door:

 • Het huishoudelijk afvalwater via een nieuw stelsel af te voeren naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Kuringen;
 • het vergroten van de leidingen die het regenwater afvoeren;
 • de aanleg van een bufferbekken aan het begin van de Rode-Rokstraat.

Tijdens de wegeniswerken wordt het bestaande betonnen wegdek vervangen door geluidsarme asfaltverharding. In de ontwerpplannen gaat ook veel aandacht uit naar de verkeersveiligheid:

 • Waar mogelijk worden de bestaande fietspaden vervangen door nieuwe vrijliggende fietspaden
 • Tussen de Rode-Rokstraat en het Albertkanaal moeten fietsers vandaag de rijweg op. Deze onveilige situatie lossen we definitief op door de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad aan één zijde van de rijweg
 • De rotonde op de kruising Albertkanaalstraat-Overdemerstraat wordt vernieuwd. Daar scheiden we deels het fietspad en de rijweg door middel van een betonnen stootband
 • Langs de Overdemerstraat vind je tussen de Demer en de rotonde momenteel enkel voetpaden. Die gaan we omvormen naar fiets-voetpaden
 • Om het verkeer af te remmen worden de bestaande wegverhogingen vernieuwd en verlengd
 • Tot slot wordt in de Overdemerstraat een camera voor trajectcontrole geplaatst

Duur werken en hinder

Fasering Albertkanaalstraat-Rode Rokstraat-Overdemerstraat

De werken gingen van start op 2 oktober 2017. Om de hinder van deze toch wel omvangrijke werken enigszins te beperken wordt er in verschillende fases en delen gewerkt:

 • Deel 1 = Albertkanaalstraat tussen het kanaal en de Vettersstraat + Rode Rokstraat tussen de Albertkanaalstraat en de Demer

De werken binnen dit deel worden momenteel afgerond. Tussen de Rode Rokstraat en de Beemdweg legt de aannemer het laatste deel van het fietspad aan.

 • Fase 2 = Albertkanaalstraat tussen de Vettersstraat en de rotonde

Eind oktober wordt binnen dit gedeelte de onderlaag van de rijweg aangebracht. Midden november volgt de toplaag en stellen we de rijweg opnieuw open voor verkeer.

 • Fase 3 = Overdemerstraat tussen de rotonde en de Demer

De afwerking van de fietspaden binnen deze zone gaat jammer genoeg langer duren dan initieel vooropgesteld. Infrax stelde vast dat een aantal nutsleidingen in een te slechte staat verkeren. Daarnaast geraakten enkele leidingen beschadigd door de verschillende nuts- en infrastructuurwerken die de afgelopen maanden plaatsvonden.

Daarom legt onze aannemer eind augustus een tijdelijk fietspad uit asfalt aan langs de woningen met oneven huisnummers. Zo blijft fietsverkeer mogelijk wanneer Infrax tussen begin september en midden oktober de leidingen in de berm langs de woningen met even huisnummers vervangt. Zodra de nutswerken er zijn afgerond, legt onze aannemer er het definitieve fietspad aan. Zo kan het fietsverkeer over dit nieuwe fietspad wanneer Infrax de leidingen langs de woningen met oneven nummers vervangt. Hiervoor wordt het tijdelijke fietspad immers opgebroken. De nutswerken langs deze zijde duren afhankelijk van de weersomstandigheden zo’n vier tot zes weken. Daarna legt onze aannemer ook daar het definitieve fietspad aan zodat de werken in dit gedeelte van de Overdemerstraat voor de kerstvakantie zijn afgerond.

 • Fase 4 = Overdemerstraat tussen de kanaalbrug en de rotonde (start najaar 2018)

Om de rioleringswerken in de Overdemerstraat-Albertkanaalstraat sneller af te ronden, schakelde de aannemer een extra ploeg in. Hierdoor zullen de werken in de Overdemerstraat tussen de rotonde en de kanaalbrug (fase 4) sneller starten dan initieel voorzien. Momenteel vinden al enkele voorbereidingen plaats zoals het installeren van droogzuiging. Op maandag 10 september gaan de rioleringswerken van start ter hoogte van de rotonde. Daarbij wordt gewerkt met twee kranen. De eerste graaft de sleuven en plaatst de buizen. Een tweede kraan vult de sleuven opnieuw op. Mits gunstige weersomstandigheden zijn de rioleringswerken in de loop van november afgerond en wordt gestart met de aanleg van de rijweg. Aansluitend vernieuwen de nutsmaatschappijen een aantal leidingen in de berm en volgt de aanleg van het fietspad.

Op het moment dat we voor een woning nieuwe riolering leggen, is deze niet bereikbaar met de wagen. Het doorgaand verkeer komende uit de richting van Kuringen-Heide kan door de straat tot de rioleringswerken het huisnummer 85 bereiken. Vanaf dan wordt een omleiding ingesteld die via een noodweg naar de reeds geldende omleiding leidt.

 

Infomomenten

Enkele weken voor de start van elke fase organiseren we voor de betrokken bewoners een infomoment.

 • Voor fase 1 vond dit plaats op maandag 11 september 2017 in de Gildezaal (Joris van Oostenrijkstraat 65)
 • Op donderdag 26 april 2018 vond om 19 uur in de Gildezaal (Joris van Oostenrijkstraat 65) het infomoment over fase 2 plaats
 • Op dinsdag 11 september konden bewoners terecht in de werfkeet voor bijkomende info over fase 4.