Titel

Inzage kennisgeving Project-MER: ondergrondse parking ter hoogte van de Kunstlaan- Stadspark

In een milieueffectrapport of MER gebeurt onderzoek naar de mogelijke milieueffecten van een plan of een project. Dit onderzoek gebeurt vóór de vergunningsprocedures. Zo kunnen schadelijke activiteiten in een vroeg stadium gedetecteerd en bijgestuurd worden. Een eerste fase van een MER-procedure is de opmaak van de ‘Kennisgeving’. Hierin wordt aangegeven op welke manier het effectenonderzoek in het MER zal gebeuren. Deze kennisgeving ligt ter inzage van 16 augustus tot 14 september 2016 bij de dienst Leefmilieu of kan je hier online bekijken.
In een milieueffectrapport of MER gebeurt onderzoek naar de mogelijke milieueffecten van een plan of een project. Dit onderzoek gebeurt vóór de vergunningsprocedures. Zo kunnen schadelijke activiteiten in een vroeg stadium gedetecteerd en bijgestuurd worden. Een eerste fase van een MER-procedure is de opmaak van de ‘Kennisgeving’. Hierin wordt aangegeven op welke manier het effectenonderzoek in het MER zal gebeuren. Deze kennisgeving ligt ter inzage van 16 augustus tot 14 september 2016 bij de dienst Leefmilieu of kan je hier online bekijken.

Infomoment

Op maandag 5 september 2016 om 19 uur vindt in de parketzaal 2 van het Cultureel Centrum een infomoment plaats.
Studiebureau Tractebel zal er de Kennisgeving uitgebreid toelichten. Je bent van harte welkom.

Inspraak

Tijdens deze inzageperiode kan je opmerkingen formuleren die betrekking hebben op het onderzoek, zoals voorgesteld in de Kennisgeving. Bezwaren indienen tegen het project zelf is niet mogelijk. Dat kan later, tijdens het openbaar onderzoek bij de vergunningsaanvraag in het voorjaar van 2017.

Je kan je opmerkingen indienen bij de dienst Leefmilieu Stad Hasselt
of rechtstreeks bij Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid
Dienst milieueffectrapportage, Project-MER Ondergrondse parking Kunstlaan Hasselt
Graaf de Ferrarisgebouw (3de verdieping) Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be
via het digitaal formulier van de dienst Mer

Binnen de 30 dagen na de aanvang van de terinzagelegging bezorgt het College van
Burgemeester en Schepenen de opmerkingen van de publieke inspraak en de eigen
opmerkingen aan de administratie (de Dienst Mer). De Dienst Mer bestudeert en verwerkt
de reacties en bepaalt welke opmerkingen en aanvullingen aanleiding geven tot uitbreiding
of beperking van het onderzoek.

Meer info vind je op www.lne.be/themas/milieueffectrapportage