Subsidie startfase jeugdwerk

Wat

Ben je een nieuwe jeugdorganisatie in Hasselt? De dienst Jeugd geeft je graag ondersteuning om je werking uit te bouwen door een starttoelage. Deze subsidie kan een mogelijke opstap zijn naar erkend jeugdwerk.

Word je erkend als Hasselts jeugdwerk, dan zijn er diverse subsidiemogelijkheden zoals ondersteuning voor meerdaagse activiteiten en werkingstoelagen.

Voor wie

Een nieuwe Hasseltse jeugdorganisatie (feitelijke vereniging of vzw)

Voorwaarden

De organisatie moet de voorwaarden beogen voor erkend Hasselts jeugdwerk, maar er nog niet aan voldoen. Deze zijn:

  • Groepsgerichte sociaal en culturele activiteiten organiseren, gericht naar 3 tot en met 30-jarigen.
  • Minimaal 3 begeleiders hebben waarvan de meerderheid jonger is dan 30 jaar.
  • Werking voornamelijk in Hasselt.
  • Minstens één jaar werking hebben of kunnen aantonen.
  • Een democratische vereniging openstaand voor alle jongeren, ongeacht geloof, ras of overtuiging.
  • Geen financiële ondersteuning ontvangen in een andere gemeente of op Vlaams of federaal niveau. Indien dit wel is, kan de vereniging erkenning aanvragen enkel en alleen met het oog op het voorzien van fiscale attesten.

Hoe aanvragen

Vervolledig het aanvraagformulier en stuur dit naar jeugdsubsidies@hasselt.be.

Je dient ook een bankattest mee te leveren. Dit is een attest dat je bij je bankinstelling kan opvragen om de rekeninghouder te bevestigen.

De aanvraag wordt vervolgens voorgelegd ter goedkeuring aan een adviescommissie jeugdwerk.

Ten alle tijden kan de erkenning aangevraagd worden, op voorwaarde dat het jeugdwerk zich in orde heeft gesteld met de erkenningsvoorwaarden.

Bedrag

  • 500 euro

Deze subsidie kan tweemaal verkregen worden, maar maximum eenmaal per jaar worden aangevraagd.

Contact