Hasselt in cijfers

Website Hasselt in cijfers

Op hasselt.incijfers.be vind je cijfers over de stad Hasselt en de verschillende Hasseltse wijken. Je kan 7 rubrieken raadplegen:

 • demografie
 • economie en arbeidsmarkt
 • Onderwijs
 • wonen en ruimte
 • milieu en natuur
 • mobiliteiT
 • inkomen en armoede

Wil je weten hoeveel inwoners in een bepaalde Hasseltse wijk wonen? Ben je benieuwd naar de evolutie van de woningprijzen in Hasselt? Of het aantal leerlingen dat in Hasselt naar school gaat? Of ...Deze gegevens kan je vanaf nu snel en makkelijk online raadplegen. Dit past binnen het open en transparant bestuur waar we als Hasselt voor staan. In de databank zijn enkel geanonimiseerde gegevens opgenomen zodat de privacy van de Hasselaren nooit in het gedrang komt.

Met de conclusies en tendensen die uit de cijfers naar boven komen, gaat de stad Hasselt nu verder aan de slag. Ook andere organisaties hebben met dit toegankelijk platform nu ook een instrument in handen om hun beleid te sturen en opportuniteiten te ontdekken.

Wie de cijfers wil raadplegen kan dit op twee manieren. Een eerste is een overzichtelijk dashboard met de belangrijkste kerncijfers, eenvoudig raadpleegbaar voor iedereen. Wie daar niet genoeg mee heeft, kan grasduinen in een uitgebreidere databank en zo analyses, grafieken of kaartjes op maat maken.

Stadsmonitor

Hasselt als stad waar het goed is om te wonen, leven en werken maar ook als motor van de provincie: dat is de conclusie uit de Stadsmonitor 2018.

De Stadsmonitor brengt in kaart hoe leefbaar de steden en gemeenten in Vlaanderen zijn en hoe duurzaam hun ontwikkeling is. Dat gebeurt aan de hand van verschillende indicatoren over alle aspecten van het leven in de gemeenten of stad. Hiervoor werd in de periode mei-juni 2017 een enquête gehouden bij meer dan 500 inwoners uit alle delen van Hasselt.

Fierheid

81 procent van de Hasselaren toont zich heel tevreden over de stad. Voor de eigen buurt ligt dit cijfer zelfs nog iets hoger (83 procent). Die tevredenheid komt opnieuw naar boven bij de score over het aanbod van sport-, recreatie- en culturele voorzieningen. Heel wat van onze inwoners vinden vlot hun weg naar de bibliotheek of ons cultuurcentrum. Dat geldt zeker ook voor bezoekers van buiten onze stad. Ook de Hasseltse arbeidsmarkt en onze onderwijsinstellingen - van de kleuterschool tot de hogescholen en universiteit - hebben een grote aantrekkingskracht op niet-Hasselaren. Hasselt toont zich hiermee duidelijk de motor voor onze provincie.

Stad in groei

Dat heel wat van die bezoekers zich daarna blijvend in Hasselt vestigen, hoeft niet te verbazen. Jaarlijks groeit Hasselt gemiddeld met zo’n 600 nieuwe inwoners, waarvan de helft tussen de 18 en 34 jaar oud is. Amper 7 procent van de Hasselaren heeft plannen om te verhuizen. In vergelijking met de andere centrumsteden:

 • zijn Hasselaren het meest tevreden over hun woning.
 • ervaren ze een laag onveiligheidsgevoel en weinig overlast.
 • vinden ze de straten en voetpaden proper en net.
 • vinden ze dat er voldoende groen in de buurt (83 procent) en in de stad (75 procent) is.

Warme stad

Hasselt doet haar reputatie van warme, gastvrije stad alle eer aan door op het vlak van buurtcontacten en maatschappelijke betrokkenheid de hoogste score te behalen van de 13 centrumsteden.

 • De voorzieningen voor kinderen en jongeren scoren zeer hoog: zo vindt telkens een meerderheid van de Hasselaren dat kinderen veilig kunnen spelen in de buurt en dat er voldoende activiteiten zijn voor de jongste inwoners.
 • Ook over de voorzieningen voor ouderen in Hasselt zijn de Hasselaren tevreden.
 • Maar liefst 50 procent van de Hasselaren is actief lid van een vereniging.
 • 39 procent neemt deel aan buurtactiviteiten.
 • 1 Hasselaar op 5 zet zich regelmatig in als vrijwilliger.

Stad in beweging

Al zijn de meeste Hasselaren autobezitters, de grote meerderheid beschikt ook over een (elektrische) fiets. Toch zouden Hasselaren in vergelijking met de inwoners van andere centrumsteden vaker kunnen kiezen voor meer duurzame verplaatsingsmogelijkheden. Hasselaren zijn erg tevreden over:

 • de staat van de wegen,
 • het aantal parkeerplaatsen in de buurt,
 • het onderhoud van de fietspaden,
 • de aanwezigheid van voldoende fietsstallingen,
 • 63 procent geeft aan dat het veilig is om te fietsen in de buurt.

Open stad

88 procent van de Hasselaren geeft dan ook aan tevreden te zijn over de informatieverspreiding van het stadsbestuur. Het stadsbestuur hecht er veel belang aan om onze inwoners goed te informeren over onze plannen en beslissingen. Daarbij zijn transparantie en participatie de sleutelwoorden. Op diverse manieren trachten we de Hasselaren zo nauw mogelijk te betrekken bij belangrijke veranderingen.

Contact